Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Kysttorsk nord for 62ºN

ICES’ vurdering og anbefaling

Bestanden har avtatt kontinuerlig fra 1994. Gytebestanden i 2006 er beregnet til å være den lavest observerte og kommer høyst sannsynlig til å bli ytterligere redusert til 2007. Dagens fiskedødelighet er altfor høy. ICES klassifiserer derfor bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne, og at den ikke høstes bærekraftig.

Det er ikke etablert referansepunkter for norsk kysttorsk. Bestandens tilstand kan derfor ikke evalueres i henhold til disse, men rekrutteringen forverres åpenbart ved gytebestander under om lag 100 000 tonn.

ICES har de siste seks årene anbefalt reduksjoner i uttaket av kysttorsk, og i perioden 2004-2006 var anbefalingen null fangst. ICES anbefaler også for 2007 at ingen fangst bør tas fra denne bestanden, og at en gjenoppbyggingsplan utarbeides og implementeres som en forutsetning for gjenåpning av fisket.

Gjenoppbyggingsplanen bør inkludere overvåking av bestandens utvikling, klare spesifiserte gjenåpningskriterier, samt overvåking av fisket når det gjenåpnes. For å unngå noe som helst fangst av norsk kysttorsk anbefaler ICES at det settes restriksjoner på de  fiskerier hvor norsk kysttorsk og nordøstarktisk torsk blir fisket i blanding.

Havforskningsinstituttet sine anbefalinger og kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES. Det å opprettholde torskebestander som gyter lokalt er viktig for økosystemene langs kysten og er grunnlaget for en stor del av kystfisket.

Vi innser imidlertid at dette er umulig uten å stanse alt fiske etter bunnfiskarter i fjorder og kystnære områder. Det er derfor viktig å innrette fisket etter Nordøstarktisk torsk og andre arter på en slik måte at en i størst mulig grad unngår å beskatte kysttorsk. Dette kan best gjøres ved å forskyve fisket etter torskefisk lengre ut, og til de to første kvartalene, fordi andelen nordøstarktisk torsk er større i dette området og i denne årstiden. Havforskningsinstituttet refererer i denne sammenheng til rapporten til arbeidsgruppen vedrørende forslag til vern av norsk kysttorsk (fra 2003 og 2004) samt instituttets høringsuttalelse til disse rapportene. Siden rapportene ble skrevet har bestanden av kysttorsk fortsatt å avta, og reguleringene i 2007 bør derfor være minst like strenge som antydet i rapportene og Havforskningsinstituttets høringsuttalelser fra 2004.

Havforskningsinstituttet støtter også ICES sin anbefaling om å etablere en gjenoppbyggingsplan for kysttorsk. Denne planen bør inneholde en nøye overvåkning av bestanden, klart definerte gjenåpningskriterier (f. eks et nivå på gytebestanden) og en nøye overvåkning av bestanden ved gjenåpning av fisket.

ICES utarbeidet ikke prognose for kysttorsk. Dette ble ikke gjort fordi bestandsberegningene anses som for usikre i beregningsåret, samt at bestanden uansett anses å ha nedsatt reproduksjonsevne og høstet med for høy fiskedødelighet og fiske er derfor ikke tilrådelig.