Hopp til hovedteksten
figurmod_torsk400.jpg
Utskriftsvennlig versjon

700 millioner nye torskeungdommer i 2008

Rekrutteringen til torskebestanden i Barentshavet i 2008 blir vesentlig større enn i 2007. Det varsles en middels sterk årsklasse i 2008, mens tallene for 2007 indikerer en heller svak årsklasse. Dette viser resultatene fra en nyutviklet modell ved Havforskningsinstituttet.

70 % av rekrutteringen til torskebestanden i Barentshavet ser ut til å være styrt av klimaet og algeproduksjonen i Barentshavet i løpet av torskens første leveår. Dette gir oss mulighet for nærmere tre års varsling av årlige variasjoner i antallet nye tre år  gamle rekrutter. 

figurmod_torsk400.jpg
 
Figurtekst: Årlig rekruttering av nordøstarktisk torsk (3-åringer) basert på observasjoner og  internasjonale beregninger (mørk linje) og statistisk prediksjon basert på modellert innstrømning av vann til Barentshavet i 4. kvartal og algeproduksjon for hele Barentshavet i april.

Havforskningsinstituttet benytter en storskala numeriske modell for å beskrive endringer i havets strøm- og temperaturforhold. I tillegg har vi utviklet en modell for produksjonen av planteplankton, som er grunnlaget for det meste av livet i havet. Beregningene av rekruttering er gjort ved å sammenstille modellert innstrømning av varmt og næringsrikt atlantisk vann til Barentshavet om høsten med algeproduksjonen om våren. Usikkerheten i årets prognose er i underkant av 150 millioner individer. Selv om resultatene er oppløftende og robuste, er det fortsatt behov for videreutvikling og evaluering av resultatene.

Forutsetter pålitelige data

Å kunne varsle rekruttering er sannsynligvis det viktigste som skal til for å gi bedre råd til fiskeriforvaltningen, og da særlig å kunne gi et tidlig varsel om eventuell rekrutteringssvikt. Det er viktig å være klar over at pålitelige varsler avhenger av gode beregninger av rekrutteringen tilbake i tid. Dette utføres av Det internasjonale råd for havforskning (ICES) basert på rapporterte fangster fra næringen og overvåkning av torskebestanden, som i hovedsak utføres av Havforskningsinstituttet  og PINRO i Murmansk. Beregningsmetodene er usikre for de siste årene, og vi mener at rekrutteringen i 2004 og spesielt 2005 var vesentlig høyere enn beregningene fra ICES viser. Alternativt har det, av ukjente årsaker,  vært spesiell høy dødelighet på ett og to-års stadiet. De siste 25 år har gytebestanden stort sett vært godt over 200 000 tonn. Gytebestandens størrelse og alderssammensetning er spesielt viktig for rekrutteringen når bestanden er liten.
 

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet