Hopp til hovedteksten
tobis.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet tilrår ikke gjenåpning av tobisfisket

På grunnlag av nedgang i tobisfisket, landingenes årsklassesammensetning og resultater fra det danske skjellskrapingstoktet i 2005 vil Havforskningsinstituttet sterkt advare mot enhver form for fiske som kan bidra til ytterligere å forverre den alvorlige situasjonen for tobis i Nordsjøen, og da spesielt i norsk økonomisk sone.

I et brev til Fiskeri- og kystdepartementet peker Havforskningsinstituttet på at nedgangen i tobisfisket har vært særdeles stor i norsk økonomisk sone (NØS), med reduksjoner på nesten 90 % i 2003 og 2004 og ytterligere reduksjon i landingene på 95 % i 2005. Fiskeriet våren 2005 varte i praksis i ca. en måned, mot normalt tre måneder, og i løpet av den korte sesongen var det en betydelig endring i alderssammensetningen av tobis i landingene; fra en andel på 80-90 % ettåringer ved oppstart til omkring 50 % ved avslutning av fiskeriet. Overgangen til betydelig større andel av eldre fisk i landingene understøtter opplysninger i media om at tobisfisket etter hvert foregikk i områder som normalt ikke beskattes på grunn av vanskelig bunnforhold. Det at de tradisjonelle fiskeområdene ikke synes å gi grunnlag for fiskeri, gir ytterligere grunn til bekymring for den dramatiske situasjonen for tobisbestanden i NØS. 

Danske undersøkelser

Danmarks Fiskeri- og Havundersøkelser gjennomførte en undersøkelse av tobisforekomstene i EUs økonomiske sone i begynnelsen av desember 2005. Mengdemålingen av tobis, som på den tiden av året befinner seg nedgravd i bunnsubstrat, ble foretatt med en modifisert skjellskrape. Målingene indikerer at mengden tobis i 2005 var betydelig høyere enn tilsvarende målinger i 2003 og 2004. Men på grunn av liten historisk erfaring med prøvetakingsmetodikken og til dels betydelig motstridende resultater i tidligere undersøkelser, understreker de danske forskerne at det er grunn til å være varsomme med å trekke konklusjoner på bakgrunn av disse undersøkelsene.

Havforskningsinstituttet slutter seg til denne bekymringen for hvor godt skrapemetoden avspeiler de reelle forekomstene av tobis. Målingene høsten 2003 og vinteren 2004 var inkonsistente og ga forskjellige resultater av samme tobisbestand. Fangstene i 2000, som målingene i 1999 er representative for, endte på over 700 000, mens fangstene i 2004 og 2005 endte på henholdsvis 370 000 og 170 000 tonn. Dette tilsier at prøvetaking med modifisert skjellskrape må utprøves i langt større grad før man kan feste lit til resultatene og bruke dem som grunnlag for tilrådninger om fiske. 

På grunnlag av resultatene fra det danske skjellskrapingstoktet i 2005 finner Havforskningsinstituttet ikke opplysninger som tilsier at bestanden av tobis i Nordsjøen vil ta seg opp til et nivå som er høyere enn føre var-nivået i 2007, som er kriteriet som ICES tilrår for gjenåpning av fisket.

Lite oppmuntrende resultater

I den grad man velger å vektlegge skjellskrapeundersøkelsene, er resultatene lite oppmuntrende for fiskeriet i den nordlige del av Nordsjøen. Undersøkelsene strekte seg fra Doggerbank i sør til Lille Fiskebank, som ligger like ved de viktigste norske tobisfeltene, i nord. Kun på Doggerbank ble det tatt gode fangster av tobis i skjellskrape i 2005. På Lille Fiskebank var fangstene meget beskjedne. I tillegg har nedgangen i tobisfisket vært vesentlig større i den nordlige delen av Nordsjøen, og spesielt i NØS, og det ble ikke landet noe 0-gruppetobis i høst til tross for at EU tillot forsøksfiske. Når det er sterke årsklasser, kan dette fiskeriet være betydelig. 

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis