Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - August

Publisert: 07.07.2006 - Oppdatert: 06.05.2009
Lysingegg_350.jpg

Bilder fra en mikroskopisk verden

Under et tokt utenfor Sør-Afrika og Namibia i fjor høst fikk Havforskningsinstituttet inn fiskeegg og -larver av en mengde forskjellige arter. Dette er en verden som observeres best gjennom mikroskopet og som er ukjent for de fleste. Vi tok en rekke bilder av egg, larver og plankton. Mange av artene, eller nære slektninger av dem, finnes i våre hjemlige farvann, og noen vil nok kjenne igjen fisk som breiflabb, laksesild, hestmakrell, blåkjeft, knurr og St. Petersfisk.

Erling Kåre Stenevik
Publisert: 16.08.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
besok350.jpg

Korallrev vender seg mot strømmen

”G.O. Sars” er nå på tokt for å blant annet gjennomføre strømmålinger på sigarformede korallrev. Forskerne skal undersøke hvordan strømmen går tett foran og over slike rev. Kunnskap om dette har betydning for å forklare hvorfor revene bare har levende kolonier på den siden som vender mot strømmen.

Koraller
Publisert: 02.08.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
trearter200.jpg

Lite oksygen gir færre arter i fjorder på sørlandskysten

Etter 1980 har oksygennivået i fjorder på Skagerrakkysten blitt betraktelig dårligere, og mange fjorder har mistet arter som følge av dette. Nedgangen i fjordenes oksygennivå skyldes hovedsakelig økt tilførsel av næringssalter og organisk materiale til Skagerrak.

Effekter av oksygensvikt på fjordfauna.
Publisert: 21.08.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
nodavirus.jpg

Nodavirus påvist hos torsk i Norge

Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet har for første gang påvist nodavirus hos torsk i Norge. Funnet ble gjort i årets yngel av torsk fra Havforskningsinstituttets feltstasjon i Parisvatnet i Øygarden, og det er etter det vi nå vet kun årets yngel som er rammet. Fisken viste forhøyet dødelighet, unormal atferd og dårlig apetitt. I noen tilfeller fløt død fisk opp til overflaten, men det var få ytre tegn på sykdom. Nodavirus, som gir sykdommen VER (Viral Encephalopati og Retinopati), er utbredt hos vill fisk over store deler av verden. Det kan infisere og gi sykdom hos svært mange fiskearter.

Nodavirus – mer utbredt enn antatt
Publisert: 04.08.2006 - Oppdatert: 22.04.2009
NF190.jpg

Havforskningen på Nor-Fishing 2006

Tradisjon tro er Havforskningsinstituttet sterkt representert på fiskerimessen i Trondheim 8. til 11. august. På vår stand, D-319, fokuserer vi på forskningsinnsatsen instituttet har i nord, og i den forbindelse har vi invitert ni russiske havforskere til å være med oss under messen. Havforskningsinstituttet er også medarrangør for den vitenskapelige konferansen som skal innlede Nor-Fishing.

Nor-Fishing
Last ned:
Publisert: 09.08.2006 - Oppdatert: 29.06.2009
makrellfangster.gif

Sild og makrell i hele Norskehavet

I to uker har Havforskningsinstituttet leid ”Endre Dyrøy” og ”Libas” til å undersøke utbredelsen av sild, makrell og kolmule i Norskehavet. Toktet ble avsluttet 5. august og resultatene kan oppsummeres slik: Norsk vårgytende sild fordelte seg utover et svært stort område i Norskehavet i perioden 15. juli – 5. august (se kart). I den sørlige og østlige delen av utbredelsesområdet var det relativt liten sild, dominert av 2001- og 2002-årsklassen. I den vestlige og nordvestlige delen av Norskehavet fant vi større sild som hovedsakelig tilhørte 1998- og 1999-årsklassen, med innslag av 1992-årsklassen helt i nordvest. Den beitende silda oppholdt seg mest i frontområder og Arktiske vannmasser, mens vandrende sild i større grad fordelte seg i Atlantiske vannmasser.