Hopp til hovedteksten
sildestim_150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Endrer silda utbredelse om vinteren?

Det rapporteres om sviktende sildefiske langs kysten, og innsiget av sild til fjordene i Nord-Norge lar vente på seg. Vil silda overvintre ute i havet i år?

Av Reidar Toresen

I de siste 17 årene har det stått store mengder sild på fjorder i Nord-Norge om vinteren. Det er gytebestanden til norsk vårgytende sild som har overvintret i Ofotfjorden og i Tysfjorden i Nordland, men i de siste årene har stadig mindre andeler av gytebestanden funnet veien inn hit.

Årsaken til at silda velger å overvintre ute i havet tror vi har med miljø og produksjonsforhold å gjøre. Temperaturen i Norskehavet har økt i løpet av de 10 siste årene, i tillegg har også utbredelsen av atlanterhavsvann i samme område økt. Dette har ført til at silda får ett stadig større utbredelsesområde om sommeren når den oppholder seg i Norskehavet på beitevandring.

Det er den eldre silda som vandrer lengst, og konsentrasjoner av stor sild er funnet øst for Island. Videre er det funnet stor sild i Svalbardsonen. Den yngre silda i gytebestanden og den silda som enda ikke er kjønnsmoden (2002 årsklassen), har en mer østlig utbredelse, og har i hele sommer oppholdt seg i norsk sone, nord og vest av Troms. De yngre årsklassene overvintret i dette området i fjor, og vil trolig overvintre i de nære havområder også i år.

I de senere årene har miljøforholdene i Norskehavet begynt å ligne på situasjonen på 50- og 60-tallet, altså like før sammenbruddet i bestanden. Da var det vanlig at gytebestanden overvintret ute i havet, i et område øst for Island. Den kom først inn til norskekysten når den skulle gyte, i januar-februar. Om silda vil gjenoppta dette vandringsmønsteret i årene som kommer er enda for tidlig å si.