Hopp til hovedteksten
planktonprove150px.gif
Utskriftsvennlig versjon

Styrker overvåkingen av plankton i Nordsjøen

Områdene rundt Nordsjøen er tett befolket, og havområdet er sterkere belastet enn andre hav med tilført næring fra land, fiskeri, oljeaktivitet, internasjonal skipstrafikk og havbruk. Dette er noen av motivene for at Havforskningsinstituttet i år har styrket innsatsen på planktonovervåkning i Nordsjøen.


Av Tonje Castberg

Overvåkningen i Nordsjøen er fokusert på kartlegging av ressursgrunnlaget og produksjonsforholdene, i tillegg til artsmangfold og tegn på endringer som følge av klima, næringstilførsel eller introduksjon av nye arter, dessuten overvåker en forekomst av potensielt skadelige alger.

Plankton er hurtigvoksende og kortlivede organismer som er svært følsomme for miljøendringer, og endringer i planktonet vil forplante seg videre opp i næringskjeden. Planktonundersøkelser er derfor viktig for å få tidlig varsel om slike endringer.

Fysiske og kjemiske parametere

utstyr120px.gif
Havforskningsinstituttet har i en årrekke utført omfattende overvåkning av fysiske og kjemiske parametere og plankton i Skagerrak, med månedlige snitt mellom Torungen og Hirtshals og et større ”miljøtokt” hver vår. I Nordsjøen har overvåkningen imidlertid vært svært beskjeden, og en har bare tatt fysiske og kjemiske målinger på de snittene som er overvåket jevnlig. Det nye overvåkningsprogrammet for plankton inkluderer de tidligere snittene og miljøtoktet i Skagerrak, samt stasjoner på kysten. De regulære snittene i Nordsjøen, der hydrografiske data foreligger for en årrekke, vil bli supplert med plante- og dyreplanktonundersøkelser.

Økt kunnskap gir bedre vurderingsgrunnlag

Fokus for disse undersøkelsene vil være mengdemålinger for å få kunnskap om ressursgrunnlaget og produksjonsforholdene i området. Dessuten vil det bli gjort kvalitative undersøkelser med sikte på å overvåke endringer i biologisk mangfold og forekomst av ulike planktonarter. Det er forventet at faktorer som tilført næring fra land, klimaendringer og økt belastning av global skipstrafikk kan føre til endringer i forekomst av planktonarter. Ny innsats på planktonovervåkning i Nordsjøen vil gi bedre grunnlag for å vurdere om slike endringer skjer, og gi økt kunnskap om normal variasjon i området. Det er behov for å bygge opp en tidsserie med data som gir kunnskap om tilstanden i Nordsjøen der en over tid vil kunne avgjøre om det skjer vesentlige endringer.

Sviktende fiskeri

utstyr_pers120px.gif
Fiskeriene i Nordsjøen har i senere år vist svært bekymringsverdige trender, og en ser tegn på overgjødsling i området. Dette er to viktige grunner til å intensivere planktonovervåkningen i Nordsjøen. Som et ledd i omleggingen mot en økosystembasert forvaltning av havområder er kunnskap om planktonsituasjonen i Nordsjøen vesentlig for å få økt forståelse for effekt av fiskeriene, og mulige årsaker til svikt. En har lite kunnskap om hvordan effekten av fiskerier forplanter seg nedover i næringskjedeen, og motsatt hvordan planktonsituasjonen påvirker rekruteringen til fiskebestandene. Årets fornyede plankton overvåkning i Nordsjøen er en begynnelse til å kartlegge slike sammenhenger. I kombinasjon med tobisundersøkelser har vi i år gjort planktonundersøkelser, og søker å etablere økt kunnskap om denne artens døgnvandringer, fødeadferd og lokalisering i forhold til planktonforekomster.

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak

Plankton

Ordet plankton er opprinnelig gresk og betyr "det som svever". Plankton er en fellesbetegnelse for flere ulike organismer som lever i åpne vannmasser, både små dyr og encellede organismer med evne til fotosyntese. De har til felles at de har liten svømmeevne og lar seg drive med strøm og bølger.

Plankton