Hopp til hovedteksten
fridtjof_nansen.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Hva gjør forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen utenfor Nordvest-Afrika?

På anmodning fra FNs matvareorganisasjon FAO og den regionale fiskerikommisjon (CECAF) har Norge siden 1981, med noen korte avbrudd, stilt et forskningsfartøy med norsk mannskap og forskere til disposisjon for å overvåke tilstanden i fiskebestandene i området utenfor Nordvest-Afrika. Overvåkingen har dannet grunnlaget for en fiskeriforvaltning som blant annet har bygget opp igjen sardinbestanden som var nær kollaps på slutten av 1990-tallet.


At kysten utenfor Nordvest-Afrika, og spesielt utenfor Vest-Sahara, inneholder store fiskeressurser har vært kjent i flere årtier. På grunn av de oseanografiske forhold er dette ett av de mest produktive områder for fisk i verden. På 1970 tallet var det et storstilt internasjonalt industrifiske her, hvor også norske rederier var med. Frem til Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1990 var det et betydelig fisketrykk fra den sovjetiske flåten og faren for overfiske var stor.

Fiskeressursene i området er i meget stor grad fellesbestander som vandrer mellom de enkelte lands økonomiske soner og det er derfor behov for å overvåke hele utbredelsesområdet for å kunne estimere totalbestandenes størrelse og deretter sette et tak på hvor mye som kan fiskes innenfor ansvarlige rammer. Det er også viktig å utvikle felles forståelse for at kystnasjonene i området er 'i samme båt' og at derfor et kappfiske mot ruin må unngås.

I den perioden Dr. Fridtjof Nansen har operert i området har det en gang, i 1997,  vært nær total kollaps i sardinbestanden utenfor Vest-Sahara. Dette skyldtes naturlige årsaker med plutselig omslag i de oseanografiske forhold. Kun en årsklasse av fisk overlevde i området. På grunnlag av Dr. Fridtjof Nansens forskningsresultat ble det innført strenge reguleringer i en årrekke og bestanden er nå gjenoppbygget til sitt tidligere nivå. Hadde dette miljøomslag skjedd tidligere, f.eks. på 1970-tallet, kunne det ført til en utradering av bestanden på grunn av det store fisketrykk og manglende overvåking på den tid. Hvis ikke Dr. Fridtjof Nansen hadde kunnet slå alarm i 1997 er det også et relevant spørsmål om bestanden hadde kommet igjennom krisen.

Som i de andre regioner hvor Dr. Fridtjof Nansen gjør fiskeri og miljøundersøkelser er tilnærmingen regional og resultatene er tilgjengelig for alle kyststatene i området og brukes i utstrakt grad i FAOs oversikter på ressurssituasjonen i verdens fiskerier.