Hopp til hovedteksten
figur1_liten.jpg
Utskriftsvennlig versjon

En historisk nordlig gyteutbredelse av norsk vårgytende sild

I februar i år observerte Havforskningsinstituttet at en stor del av gytebestanden til norsk vårgytende sild var lenger nord enn den har vært tidligere. Denne observasjonen ble bekreftet med undersøkelser av utbredelse og mengde sildelarver i mars. At store deler av bestanden er dominert av ung fisk som overvintrer lenger nord enn eldre fisk, kan være noe av årsaken, men også økende temperaturer kan være en årsak.

 

Av Aril Slotte og Erling Kåre Stenevik

figur1_stor.jpg

Figur 1. Gyteutbredelse og mengde av gyteklar (SSB) norsk vårgytende sild estimert både per område og totalt med FF ”Håkon Mosby” 17.-26. februar 2005. Mengden gyteklar sild er også gitt i prosent og kumulativ prosent for områdene 1 til 6.

I februar 2005 ble gyteutbredelsen og mengden av norsk vårgytende sild målt på et tokt med FF ”Håkon Mosby”. Mer enn 70% av gytebestanden på 6.5 millioner tonn sild var fordelt nord for de historisk viktige gytefeltene på Møre (Figur 1). Områdene Haltenbanken og Sklinnabanken var veldig viktige i år, hele 42,6% av den gyteklare silda var i dette området. Også det nordligste gyteområdet utenfor Vesterålen var viktig, her var 20% av den gyteklare silda.

At Haltenbanken og Sklinnabanken var viktige gyteområder i år (Figur 2), ble bekreftet på et tokt med FF ”Håkon Mosby” i slutten av mars.  På dette toktet ble fordelingen av sildelarver studert, og de høyeste konsentrasjonene ble funnet på Haltenbanken og Sklinnabanken. Det ble også funnet høye konsentrasjoner av sildelarver på de nordlige gyteområdene ved Vesterålen, noe som bekrefter at disse områdene har blitt viktige gyteområder for norsk vårgytende sild de siste årene. Data på larvenes utviklingsstadium viser at gytingen skjer tidligere på de sørlige gytefeltene enn lenger nord.

Bestanden domineres av ung sild

Årets situasjon er historisk sett den nordligste gyteutbredelsen vi har hatt med en så stor bestand av norsk vårgytende sild. Dette kan ha sammenheng med at store deler av bestanden er dominert av ung fisk som overvintrer i havet nord for Vesterålen i stedet for Vestfjorden. Som i tidligere år var det også en tendens til lavere alder, lengde, lengde ved alder, modningsstadium (gytetidspunkt) og kondisjon (vekt ved lengde) med økende breddegrad (se toktrapport og referansene nevnt i denne). Med andre ord så har den minste fisken, og fisk med dårlig kondisjon, en tendens til å gyte senere og lenger nord, det vil si i områder som er nærmere overvintringsområdet, enn det den større fisken og fisk i god kondisjon gjør. Det er en tendens at en årsklasse gyter lengre sør etter hvert som den blir eldre, men den kan også redusere vandringsdistansen sørover i år der fisken er i dårlig kondisjon. Det er også et element av læring som påvirker sildas valg av gytefelt. Det kan se ut til at den unge delen av bestanden som overvintrer nord for Vesterålen mangler eldre ”lærerere” som kan vise dem veien sørover til de sørligste gytefeltene. En annen mulig forklaring på den nordlige gytingen kan være økende temperatur de siste år. Dette kan også ha påvirket gyteperioden som har vært relativt tidlig og av kortere varighet de 2-3 siste årene enn tidligere. Men dette er observasjoner man må studere nærmere før man kan dra sikre konklusjoner.

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet