Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Utsiktene for kyst-og fjordfiske av brisling i 2005

Mengdeindeksene av 0-gruppe brisling har jevnt over vært lave for vestlandsfjordene de siste årene. Indeksene fra høsten 2004 gir grunnlag for en viss optimisme foran årets fiske. De beste utsiktene har, som i fjor, Oslofjorden og Sogn, og Romsdalen. Eldre brisling kan bidra noe til økt fangstgrunnlag i enkelte områder, som i Oslofjorden, men generelt antas dette bidraget å være begrenset.


Havforskningsinstituttet har siden 1968 foretatt årlig kartlegging av utbredelse og forekomst av brisling og mussa i utvalgte fjorder på Vestlandet. Undersøkelsen er senere utvidet nordover til Varanger og fra 1994 til også å inkludere kyst-og fjordområder øst for Lindesnes. Toktet foregår i november-desember. Et av hovedmålene er å skaffe grunnlagfor prognoser for neste års brislingfiske. Prognosene er basert på resultatene av akustisk mengdeberegning og gis som mengdeindeks av 0-gruppe brisling (årets yngel) i de enkelteområdene.

Foreløpige fangsttall for 2004 viser at det totalt ble landet nær 1 500 tonn kyst-og fjordbrisling, mot vel 3 100 tonn i 2003. Det var reduserte fangster i vestlandsfjordene sammenliknet med året før, mens det var økning i Oslofjorden fra 860 til 1 100 tonn. Det ble ikke tatt fangster av brisling nord for Stadt, med unntak av et lite kvantum i Romsdalen. Mengdeindeksene av 0-gruppe brisling har jevnt over vært lave for vestlandsfjordene de siste årene. Indeksene fra høsten 2004 gir grunnlag for en viss optimisme foran årets fiske. De beste utsiktene har, som i fjor, Oslofjorden og Sogn, og Romsdalen. Eldre brisling kan bidra noe til økt fangstgrunnlag i enkelte områder, som i Oslofjorden, men generelt antas dette bidraget å være begrenset.

~ les rapporten (pdf)

Kontaktpersoner
Forskningsdirektør Ole Arve Misund, tlf. 55 23 84 97
Forsker Else Torstensen, tlf. 37 05 90 53