Hopp til hovedteksten
hummar_180.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Hummeren er fremdeles fredet

1. mai 2005 trer det i kraft nye regler for fangst av hummer. De nye reglene er resultatet av en revisjon der målet har vært å forenkle regelverket og samtidig styrke vernet om hummeren som en truet art.


De nye reglene er slik:

  • Det innføres lik fredningsperiode langs hele kysten, fra og med 1. januar til og med 1. oktober kl. 08.00. I denne tiden vil det derfor være forbudt å fange hummer.
  • Det innføres likt minstemål for hele landet på 25 cm målt fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp.
  • Det innføres forbud mot å oppbevare hummer i sjøen i fredningstiden, med unntak for hummer som ved inngangen til fredningsperioden er innmeldt og registrert av fiskesalgslag for omsetning. Fiskeridirektoratet kan dessuten gi tillatelse til godkjent kjøper til å oppbevare hummer i sjøen.

Kun fangst med teine

Regelen om at hummer kun kan fangstes med teiner videreføres. Fritidsfiskere kan maksimalt fiske med 20 teiner. Dersom flere fiskere bruker samme båt, kan det ikke fiskes med mer enn 20 teiner totalt med båten.

På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder er det som før forbudt å sette eller trekke teiner fra og med lørdag kl. 24.00 til og med søndag kl. 24.00 i perioden fra 1. oktober til 31. desember.

Ved iverksettelsen av det nye regelverket bortfaller en del begrensninger som indirekte var ment å verne om hummeren. Det gjelder først og fremst forbud mot å sette teiner eller annen redskap til fangst av krabbe på grunt vann i hummerfredningstiden, og bruk av torskeruser om sommeren.

Man har dessuten fjernet forbudet mot å sette eller trekke teiner om natten på Skagerrakkysten.

Arbeidsgruppe skal vurdere ytterligere forvaltningstiltak

Selv om det er registrert enkelte tegn til positiv utvikling i hummerbestanden, er den fremdeles på et historisk lavmål.

Fiskeridirektøren har derfor nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede nærmere hvilke tiltak som kan iverksettes med sikte på å oppnå en bedre forvaltning av hummer langs kysten av Norge. Gruppen, som består av representanter fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, skal også følge opp det arbeidet som er gjort i forhold til hummer i forbindelse med forenkling av regelverket.

Gruppen vil foreta en bred gjennomgang av hummerreguleringen, herunder spørsmål om dybdegrenser for bruk av teiner, fredning av rognhummer, påbud om fluktåpninger med mer

Også andre virkemidler, som opprettelse av hummerreservater og informasjonsstrategier, vil være tema for gruppen.