Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Torsk for fire milliarder forsvunnet

Ifølge avisen Fiskaren og NTB hevder formannen i Norges fiskarlag, Reidar Nilsen at havforskerne har målt feil for 4 milliarder kroner – ut fra følgende ressonement: De lave torskekvotene (i Barentshavet) siden 2002 har gitt russiskregistrerte fartøyer rom for overfiske for om lag 4 milliarder kroner. Dersom forskerne mener at det holder med 5-6 prosents kvotekutt, betyr det at de har beregnet alvorlig feil, til stort tap for norske fiskere – ifølge fiskarlagsformannen.


Av: Forskningsdirektør Åsmund Bjordal

Nilsens kommentar knytter seg til rykter om en beskjeden reduksjon i torskekvoten for 2006, basert på anbefalinger fra Det internasjonale havforskningsråd (ICES) som legges fram mandag 6. juni.  Hans resonnement er dessverre feil og krever en kommentar.

Torskebestanden i Barentshavet varierer i størrelse, som et resultat av balansen mellom tilvekst og uttak. Tilveksten avhenger av årsklassenes tallrikhet  og den individuelle veksten hos torsk i ulike aldersgrupper. Uttaket fra torskebestanden består av det som fiskes av norske og andre lands fiskere, og torsk som lider en såkalt naturlig død, i hovedsak torsk som blir spist av annen fisk, sel og hval. 

På grunnlag av havforskernes anbefalinger fastsetter Den norsk-russiske fiskerikommisjon de årlige torskekvotene, basert på en omforent handlingsregel for bærekraftig beskatning av torskebestanden.

I tillegg til fastsatt kvote, har vi de senere år hatt følgende situasjon:

  • Noen har på ulovlig vis overfisket kvoten, i størrelsesorden 100 000 tonn, tilsvarende omkring 20 prosent av fastsatt kvote.
  • Noen har i tillegg kastet en ukjent mengde småtorsk på havet.

Dersom kvoteanbefalingen for neste år blir noe lavere enn årets, betyr det ikke at forskerne ”har beregnet alvorlig feil, til stort tap for norske fiskere”.  Det dette betyr er at tilveksten til bestanden stort sett har kompensert det ureglementerte overfisket ut over lovlig kvote.  Det betyr videre at det ureglementerte uttaket har dempet veksten i bestanden slik at kvoteanbefalingene blir lavere enn de ellers ville blitt, med tilhørende tap for norske og andre lands fiskere som driver fiske på lovlig vis.

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet