Hopp til hovedteksten
Makrell150.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Varmt i Nordsjøen, med innslag av makrell og brisling

Fra 26. oktober til 8. desember har det blitt foretatt et økosystemtokt i Nordsjøen. Målinger fra miljødata tatt under toktet viser at Nordsjøen er betydelig varmere enn det som er normalt på denne tiden. Det er også gjort mengdeberegninger av makrell og brisling.


På toktet, hvor man har kombinert fiskeri- og miljøundersøkelser ble det bl.a. arbeidet med videreutvikling av akustisk mengdeberegning på makrell. I nordlige deler av Nordsjøen ble det beregnet en mengde på ca 340 000 tonn makrell. Dette estimatet er på linje kvantumsmessig med det som ble beregnet i 2004. I sydlige deler av Nordsjøen ble det registrert endel havbrisling. Dette ble beregnet til en mengde på ca 190 000 tonn. Brislingen stod nært bunn på gruntområdene fra Doggerbank og nordøstover mot Jylland. Ellers ble det registrert lite bunnfisk.

På toktet ble det dessuten samlet en del miljødata, blant annet fra faste snitt. Målingene viser at det er betydelig varmere i Nordsjøen  enn det som er normalt (ca 2 grader høyere enn normalen). Videre ble det tatt sedimentprøver for analyser av mengden organiske miljøgifter, metaller og radioaktivitet. Det ble også tatt en god del prøver av fisk for undersøkelse av mengden miljøgifter i ulike fiskearter.     

Resultatene fra økosystemtoktet i Nordsjøen foreligger når toktrapporten er klar.
 

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Andre navn: Pir (ung makrell)
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i Norskehavet (mai–juli), og i spanske og portugisiske farvann (januar–mai)
Oppvekstområde: Nordsjøen, vest av De britiske øyer og Portugal. Norskekysten har blitt et viktig oppvekstområde for makrellen i 2016 og 2017
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg, vanligvis < 1 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, krill, amfipoder, fiskelarver og småfisk

Makrell

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak