Hopp til hovedteksten
laksefjord.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttets syn på nasjonale laksefjorder

Overvåkingsprogrammet må målrettes Havforskningsinstituttets kommentar til forslag til overvåkings- og evalueringsprogram for nasjonale vassdrag og laksefjorder konkluderer med at det ikke er målrettet nok.

Overvåkingsprogrammet må målrettes

Formålet med å opprettet nasjonale laksefjorder og vassdrag var å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge særlig beskyttelse, blant annet mot inngrep og aktivitet i vassdargene og mot oppdrettsvirksomhet i nære fjord- og kystområder.

Etter instituttets mening må vurderingen av effekter av oppdrettsvirksomhet gå konkret på hvilke effekter etablering av laksefjorder har på overlevelse og vekst hos villaks. Vi har pekt på aktuelle måleparametre som: mengde rømtlaks i fjord og vassdrag, innkryssing med villfisk, og spredning av lakselus og andre patogener.

Slik Havforskningsinstituttet ser det er det foreslåtte program en videreføring og utvidelse av
aktiviteter Direktoratet for naturforvaltning har hatt og har gående. Det er begrenset i hvor stor grad overvåkingsprogrammet går inn på å måle konkrete effekter av etableringen av de nasjonale
laksefjordene. Havforskningsinstituttet ser selvsagt at programmet vil gi viktig informasjon
om villaksens tilstand og livsbetingelser, men dataene vil i liten grad kunne
brukes til å evaluere de nasjonale laksefjorder.

Havforskningsinstituttet har spesielt pekt på følgende fire forhold:

  • Det er urealistisk å tro at et slikt program kan gjennomføres over en tre-årsperiode. Tidsrammen bør minst være 10 år.
  • Havforskningsinstituttet etterlyser mer systematiske analyser på omfanget av rømt fisk, dens vandringsmønster og vurdering av laksefjordenes beskyttelse i forhold til negative effekter av rømming.
  • Havforskningsinstituttet mener at en overvåking av den genetiske struktur i beskyttede elver og et tilsvarende antall referansevassdrag, må være en del sentral del av et overvåkingsprogram.
  • Smitte av lakselus vil være avhengig av produksjon av luselarver og transport og overlevelse hos disse. Det må designes spesifikke forsøk for å få avklart hvilken beskyttelse fjordene gir. I denne sammenheng må både naturlige og menneskeskapte forhold (bl.a. fiskeoppdrett og  vassdragsutbygging) vurderes.

Havforskningsinstituttet har solid kompetanse innen dette område og har tilbudt seg å bistå med å designe et program som svarer på de stilte spørsmål.

De deler av programmet som ser på effekter av inngrep og aktiviteter i vassdragene er ikke kommentert fra Havforskningsinstituttets side med et unntak; Vi har gjort oppmerksom på en prosjektsøknad vi fikk avslag på i Miljøverndepartementet hvor målsettingen var å undersøke effekter av vassdragsregulering på lakselusinfeksjoner i våre fjordsystemer.