Hopp til hovedteksten
makrell_gytebestand.gif
Utskriftsvennlig versjon

Makrell

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2004: Makrell forvaltes som én bestand, nordøstatlantisk makrell, som består av tre gytekomponenter: en vestlig, en sørlig og Nordsjøkomponenten. Bestanden vurderes å ha risiko for redusert reproduksjonsevne (under Bpa), samtidig som den høstes ikke bærekraftig (over Flim).

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2004

Status
Makrell forvaltes som én bestand, nordøstatlantisk makrell, som består av tre gytekomponenter: en vestlig, en sørlig og Nordsjøkomponenten. Bestanden vurderes å ha risiko for redusert reproduksjonsevne (under Bpa), samtidig som den høstes ikke bærekraftig (over Flim).

De sørlige og vestlige komponentene ble målt ved eggtokt i år. Disse målingene gjennomføres hvert tredje år. Eggmålingen viser at bestanden har avtatt siden 1998. Den nye bestandsberegningen, som inkluderer siste gytebestandsmåling samt fangstallene, viser at gytebestanden, var knapt 2 millioner tonn i 2004. Dette er vel 300 000 tonn lavere enn Bpa.

I 2003 ble det fisket 617 000 tonn makrell i forhold til anbefalt kvote på 542 000 tonn som tilsvarer føre-var-fiskedødeligheten. Den avtalte kvoten var 583 000 tonn. ICES regner med at det blir fisket 550 000 tonn makrell i 2004. Den nye oppdaterte bestandsberegningen avviker fra bergningene i 2003 og gir en langt mer pessimistisk oppfatning av bestandsutviklingen. Dette skyldes blant annet den nye gytebestandsmålingen i 2004. Beregningene i 2003 baserte seg på målingen i 2001 framskrevet med fangstene i 2001-2003.

Beregningsmetoden er også endret noe siden 2003.

Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) for makrell er beregnet til 0,17. EU og Norge er enige om å forvalte bestanden med en beskatning tilsvarende en fiskedødelighet på 0,15-0,20 dersom ICES ikke anbefaler noe annet.

Forvaltningsråd
ICES påpeker at det ikke ligger noe i avtalen mellom EU, Norge og Færøyene om hvordan fisket skal reduseres når bestanden er lavere enn Bpa. Fiskedødeligheter i 2005 i intervallet 0,15-0,20 tilsvarer fangster på 320 000-420 000 tonn. Siden 2001- og 2002-årsklassene er relativt sterke, er bestanden med dette fangstnivået forventet å øke til 2,3-2,5 mill tonn i 2006.

ICES anbefaler at omforente kvoter må dekke alle områder hvor nordøstatlantisk makrell fiskes. For å beskytte Nordsjøkomponenten som fortsatt er på et lavt nivå, anbefaler ICES å stenge Skagerrak, sentrale og sørlige Nordsjøen hele året samt at nordlige Nordsjøen stenges i perioden 15. februar-31. juli.

En forvaltning som tar utgangspunkt i 3-årsperioder, virker som et lovende alternativ fordi fiskeriuavhengige data samles inn med 3 års mellomrom.

Det er et generelt inntrykk at det foregår et betydelig svart fiske på denne bestanden. Forvaltere oppfordres til å framskaffe pålitelig fangstdata.

Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = ikke bestemt
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,3 mill tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,26
Føre-var-fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,17
Avtalt fiskedødelighetsnivå: F = 0,15-0,20
Ventet fiskedødelighet i 2004: F = 0,29.
Ventet gytebestand i 2004: 1,97 mill t.
TAC for 2004 er 532.168 t, herav 148 700 tonn til Norge.

makrell_gytebestand.gif

makrell_fiskedodelighet.gif