Hopp til hovedteksten
hyse_fiskedodelighet.gif
Utskriftsvennlig versjon

Hyse

Sammendrag av ACFM-anbefalinger oktober 2004: Basert på de siste estimatene av gytebestanden og fiskedødeligheten, klassifiserer ICES bestanden til å ha god reproduksjonsevne og til å være høstet bærekraftig.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger oktober 2004

Status
Basert på de siste estimatene av gytebestanden og fiskedødeligheten, klassifiserer ICES bestanden til å ha god reproduksjonsevne og til å være høstet bærekraftig. Gytebestanden i 2003 ble estimert til å være 460 000 tonn, og den er forventet å holde seg på dette nivået i 2004. Gytebestanden ligger godt over før-var-grensen på 140 000 tonn. Årsklassestyrken til 2001-, 2003-, og 2004-årsklassen er estimert til å være langt under gjennomsnittet.

Forvaltningsråd
Fiskedødeligheten i 2005 børe være lavere enn Fpa. Rådet for beskatning av denne bestanden er presentert i forhold til blandingsfiskerier (se eget faktaark).

Beskatningsbegrensning i forhold til høyt langtidsutbytte, lav risiko for utarming av produksjonspotensialet og økosystemeffekter
Målreferansepunkter er ikke bestemt for hyse i Nordsjøen. Den nåværende fiskedødeligheten på 0,2 er nær F0,1, som er en kandidat til målreferansepunkt.

Både bestanden og fangstene domineres av 1999-årsklassen, og årsklassene etter denne er til dels meget svake. Hyse blir generelt fanget i et blandingsfiske sammen med torsk og hvitting. 

Fiskedødelighet Fangst i Nordsjøen Gytebestand i 2006
0,25 (=2004) 43 000 t 371 000 t
0,35 61 000 t 352 000 t
0,70 (=F pa ) 113 000 t 297 000 t
0,88* 140 000 t 268 000 t

* er ikke i samsvar med føre-var-tilnærmingen

Ventet fiskedødelighet i 2004  = 0,25
Ventet gytebestand i 2005   = 382 000 tonn
Totalkvote  2004    = 85 000 tonn
Norsk kvote i 2004    = 15 400 tonn

Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim)  = 100 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa)  = 140 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim)  = 1,00
Føre-var-fiskedødelighetsnivå (Fpa)  = 0,70

hyse_gytebestand.gif

hyse_fiskedodelighet.gif

hyse_rekruttering.gif