Hopp til hovedteksten
tobis_gytebestand.gif
Utskriftsvennlig versjon

Tobis

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2004: Basert på de siste beregninger vurderer ICES bestanden av tobis for å ha sviktende reproduksjonsevne. Gytebestanden i 2004 er beregnet til å være den laveste som er observert (325 000 tonn).

Sammendrag av ACFM-anbefalinger oktober 2004

Status
Basert på de siste beregninger vurderer ICES bestanden av tobis for å ha sviktende reproduksjonsevne. Gytebestanden i 2004 er beregnet til å være den laveste som er observert (325 000 tonn). Gytebestanden var like over Blim i 2003, men falt til under Blim i 2004 på grunn av historisk lav rekruttering i 2002 (fig. 1). På grunn av manglende definisjon av referansepunkt av høstingsgraden (F) er det ikke mulig å karakterisere denne. Fiskedødeligheten i 2003 var litt under langtidsgjennomsnittet (fig. 2).

Forvaltningsråd
Forvaltningen av tobisfisket i 2005 bør sikte mot gjenoppbygging av gytebestanden i 2006 til et nivå der den har god reproduksjonsevne og som med stor sikkerhet er over Blim. 

Gytebestanden i 2006 er i stor grad avhengig av 2004-årgangen, som det ikke foreligger pålitelige estimat for. ICES kan derfor ikke frambringe prognoser som grunnlag for fastsettelse av maksimalkvote (TAC) for 2005. Fiskeriet bør til å begynne med forvaltes ut fra kontroll av fiskeinnsats.

ICES vurderer at det er behov for overvåkning i sann tid under første del av fiskeriet i 2005 som grunnlag for å beregne nivået på bærekraftig fiskeinnsats. Bestandsstørrelsen kan beregnes tidlig i 2005 på grunnlag av analyse av data fra fiskeriet fram til og med uke 17 (i slutten av april basert på ca. fire ukers fiske).

Det vil være behov for å beregne grensen for fiskeinnsats for resten av sesongen som vil sikre gjenoppbygging av gytebestanden til over føre-var-grensen (Bpa) i 2006. Dette forutsetter at en ad hoc-arbeidsgruppe møtes før oppstart av fiskeriet i 2005 for å evaluere erfaringene fra overvåkningen i 2004, og utarbeide metodikk for overvåkning og forvatningsregime for fiskeriet i 2005 og for kommende år.

En prognose med utgangspunkt i et konservativt rekrutteringsanslag antyder en reduksjon i fiskedødelighet på 40 % relativt til 2004, tilsvarende en TAC på 200 000 tonn for at bestanden skal komme opp i Bpa i 2006.


Nøkkeltall
Kritisk gytebestand (Blim) = 430 000 tonn
Føre-var-gytebestand (Bpa) = 600 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-fiskedødelighetsnivå (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre år: 0,652
Ventet fiskedødelighet i 2004: lar seg ikke beregne
Ventet gytebestand i 2005: ikke beregnet
Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2005 lar seg ikke tallfeste på grunn av manglende data på innkommende årsklasse.

tobis_gytebestand.gif

Fig. 1 Gytebestandens av tobis i perioden 1983-2004.

tobis_fiskedodelighet.gif

Fig. 2. Fiskedødelighet i tobisfiskeriet i perioden 1983-2003.