Hopp til hovedteksten
sei_fiskedodelighet.gif
Utskriftsvennlig versjon

Sei

Sammendrag av ACFM-anbefalinger oktober 2004 : ICES klassifiserer denne bestanden til å ha god reproduksjonsevne og at den blir høstet bærekraftig.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger oktober 2004 
 
Status
ICES klassifiserer denne bestanden til å ha god reproduksjonsevne og at den blir høstet bærekraftig. Fiskedødeligheten har gått ned fra 1986 til 2003 og er estimert til å ha vært lavere enn Fpa=0,40 siden 1997. Gytebestanden har siden 1984 ligget under eller like ved Bpa=200 000 t, men har økt på siste del av 1990-tallet og har vært over Bpa siden 2001. 

Beskatningsbegrensning i forhold til forvaltningsplanen
Landingene i 2005 bør være under 150 000 tonn. Dette medfører en forventet økning av gytebestanden til 241 000 tonn i 2006.

Beskatningsbegrensning i forhold til høyt langtidsutbytte, lav risiko for utarming av produksjonspotensialet og økosystemeffekter
Det er ikke blitt enighet om målreferansepunkter for sei i Nordsjøen. Nåværende fiskedødelighet (Fsq) er estimert til å være 0,29, som er høyere enn fiskedødeligheter, som vil kunne gi høyt langtidsutbytte (F0,1= 0,13 og Fmax= 0,25). En fiskedødelighet på 0,13 vil føre til en landing på 56 000 tonn i 2005 og en gytebestand på 330 000 tonn i 2006.
 
Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2004

Fiskedødelighet Landing i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland (2005) Gytebestand (2006)
0,29 (=2003) 115 000 tonn 274 000 tonn
0,36 137 000 tonn 252 000 tonn
0,40 (=F pa ) 150 000 tonn 241 000 tonn
0,44* 161 000 tonn  

* er ikke i samsvar med føre-var-tilnærmingen

Anbefalt kvote 2004: under 211 000 tonn
Avtalt TAC 2004: 190 000 tonn
Norsk kvote: 98 800 tonn

Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 106 000 tonn
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 200 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,60
Føre-var-fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,40
Avtalt fiskedødelighet: F < 0,40
Ventet fiskedødelighet i 2004: 0,29
Ventet gytebestand i 2005: 271 000 tonn

sei_gytebestand.gif

sei_fiskedodelighet.gif