Hopp til hovedteksten
oyepal_gytebestand.gif
Utskriftsvennlig versjon

Øyepål

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2004: Basert på de siste estimatene av gytebestandens størrelse, vurderer ICES øyepål for ha risiko for sviktende reproduksjonsevne (SSB nær Blim, Fig. 1).

Sammendrag av ACFM-anbefalinger oktober 2004
 
Status
Basert på de siste estimatene av gytebestandens størrelse, vurderer ICES øyepål for ha risiko for sviktende reproduksjonsevne (SSB nær Blim, Fig. 1). Langtidsfiskedødelighet (F) er omkring 50 % av naturlig dødelighet for denne bestanden. Fiskedødeligheten har avtatt i de senere årene til et nivå i 2003 som ligger betydelig under langtidsgjennomsnittet (Fig. 2). Rekrutteringen var lav i 2002 og falt ytterligere til et historisk lavt nivå i 2003 og 2004.

Forvaltningsråd
Etter ICES sine vurderinger er det ikke grunnlag for fiske av øyepål i 2005 på grunn av tilstanden i bestanden og den svake rekrutteringen i de senere årene.

Prognoser indikerer at selv ved stopp i fiskeriet vil gytebestanden ved starten av 2005 falle under Blim. Landingene i 2003 var ubetydelige i forhold til anbefalt maksimalkvote (TAC).

Ved forvaltning av fisket må det tas hensyn til bifangster av hyse, hvitting og kolmule. ICES bemerker at det er viktig å beholde en tilstrekkelig bestand for å sikre matgrunnlaget for ulike predatorer.

Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre år: 0,33
Ventet fiskedødelighet i 2004: lar seg ikke beregne
Ventet gytebestand i 2005: 43.016-55.615 tonn (ved F=1.2 og F=0)

oyepal_gytebestand.gif

Fig. 1 Gytebestandens av øyepål i perioden 1983-2004.

oyepal_fiskedodelighet.gif

Fig. 2. Fiskedødelighet i øyepålfisket i perioden 1983-2003.