Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lodde

Sammendrag av ACFM-anbefalinger oktober 2004: Den modnende delen av loddebestanden i Barentshavet ble mengdemålt i oktober 2004 til å være 290 000 tonn, og bestanden anses å ha redusert reproduksjonsevne.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger oktober 2004

Status
Den modnende delen av loddebestanden i Barentshavet ble mengdemålt i oktober 2004 til å være 290 000 tonn, og bestanden anses å ha redusert reproduksjonsevne. Selv om det ikke fiskes, er det beregnet at den modnende bestanden vil reduseres til ca. 120 000 tonn ved gytetidspunktet (april 2005). Nedgangen skyldes at både torsk og sjøpattedyr vil beite på loddebestanden fra oktober i år og fram til gyting.

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen vedtok under sin 31. sesjon høsten 2002 en forvaltningsplan som innebærer at fisket skal reguleres slik at biomassen som får lov å gyte, skal ha 95 % sannsynlighet til å være over en nedre grenseverdi (Blim). Denne grenseverdien er satt til 200 000 tonn, som er noe mer enn den laveste gytebestanden (1989) som har produsert en svært god årsklasse.

Forvaltningsråd
ICES konstaterer at selv uten et fiske er det svært stor sannsynlighet for at gytebestanden ved gytetidspunktet (april 2005) vil falle under Blim, og anbefaler at den vedtatte forvaltningsplanen følges.

Gytebestanden i 2005 vil bestå av årsklassene 2001 og 2002, som begge er svake. Resultatene fra loddelarvetoktet og 0-gruppetoktet i 2004 viser at 2004-årsklassen på yngelstadiet er mindre tallrik enn langtidsmiddelet.

Det er beregnet at i perioden 1984-2002 har torskens årlige konsum av lodde variert mellom 0,2 og 3,0 mill tonn. Ungsild spiser loddelarver, og det antas at den relativt store ungsildbestanden i Barentshavet i periodene 1984-1986 og 1992-1994 var årsaken til de dårlige loddeårsklassene i de samme periodene.

Det ble funnet store mengder ungsild, særlig fra 2002-årsklassen, i Barentshavet høsten 2004. Det ventes fortsatt en stor bestand av ungsild i Barentshavet i 2005.
 
Nøkkeltall
Kritisk gytebestandsnivå (Blim):  200 000 tonn
Mål for gytebestandsnivå (Btarget): ikke bestemt
Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa):  ikke bestemt (ikke relevant)
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim):  ikke bestemt (ikke relevant)
Føre-var-fiskedødelighetsnivå (Fpa):  ikke bestemt (ikke relevant)
Ventet gytebestand 2005 ved 0 fangst i 2005:  ca. 120 000 tonn
TAC (2004) = 0