Hopp til hovedteksten
brisling_ms2002__020.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Utsikter for kyst- og fjordfiske av brisling i 2004

Mengdeindeksene for 0-gruppe brisling høsten 2003 gir ikke grunnlag for optimisme foran årets fiske. De beste utsiktene er for Oslofjorden og Sogn. Eldre brisling kan bidra noe til økt fangstgrunnlag i enkelte områder, feks. Oslofjorden, Nordfjord og Romsdalen.

Havforskningsinstituttet har siden 1968 foretatt årlig kartlegging av utbredelse ogforekomst av brisling og mussa i utvalgte fjorder på Vestlandet. Undersøkelsen er  senere blitt utvidet nordover til Varanger og fra 1994 til også å dekke  kyst-og fjordområdene øst for Lindesnes. Toktet foregår i november-desember. Et av hovedformålene er å skaffe grunnlag for prognoser for neste års brislingfiske. Dette gis ut fra akustisk mengdeindeks av 0-gruppe brisling (årets yngel) i de enkelte kyst-og fjordområdene.

Mengdeindeksene av 0-gruppe brisling har jevnt over vært lave de siste fire årene, med unntak av Sognefjorden i 2000 og 2001 og Oslofjorden i 2001 og 2003. Mengdeindeksene for  0-gruppe brisling høsten 2003 gir ikke grunnlag for økt optimisme foran årets fiske. De beste utsiktene er for Oslofjorden og Sogn. Eldre brisling kan bidra noe til økt fangstgrunnlag i enkelte områder, feks. Oslofjorden, Nordfjord og Romsdalen.
~ les rapporten 

 

Fakta om kyst- og fjordbrisling

Latinsk navn: Sprattus sprattus
Familie: Clupeidae
Maksimumsstørrelse: 19,5 cm og 54 g
Levetid: Sjelden mer enn 4–5 år
Leveområde: Utbredt fra Svartehavet til Finnmark; i kyst- og fjordområdene langs vestkysten av Norge, men sjelden nord for Helgelandskysten. De viktigste områdene er Østersjøen, Skagerrak–Kattegat og Nordsjøen.
Hovedgyteområde: Ikke kjent. I våre nærområder gyter brislingen pelagisk i Nordsjøen, Skagerrak–Kattegat og i fjordene.
Gytetidspunkt: Lang gytesesong. Den viktigste perioden i våre farvann er mai–juni.
Ernæring: Brislingen er planktonspiser med små krepsdyr (hoppekreps) som viktigste føde. Den er selv en viktig matfisk for andre arter som sjøørret, hvitting, torsk, makrell og sjøfugl.

Kyst og fjordbrisling