Hopp til hovedteksten
brisling_ms2002__020.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Utsikter for kyst- og fjordfiske av brisling i 2004

Mengdeindeksene for 0-gruppe brisling høsten 2003 gir ikke grunnlag for optimisme foran årets fiske. De beste utsiktene er for Oslofjorden og Sogn. Eldre brisling kan bidra noe til økt fangstgrunnlag i enkelte områder, feks. Oslofjorden, Nordfjord og Romsdalen.

Havforskningsinstituttet har siden 1968 foretatt årlig kartlegging av utbredelse ogforekomst av brisling og mussa i utvalgte fjorder på Vestlandet. Undersøkelsen er  senere blitt utvidet nordover til Varanger og fra 1994 til også å dekke  kyst-og fjordområdene øst for Lindesnes. Toktet foregår i november-desember. Et av hovedformålene er å skaffe grunnlag for prognoser for neste års brislingfiske. Dette gis ut fra akustisk mengdeindeks av 0-gruppe brisling (årets yngel) i de enkelte kyst-og fjordområdene.

Mengdeindeksene av 0-gruppe brisling har jevnt over vært lave de siste fire årene, med unntak av Sognefjorden i 2000 og 2001 og Oslofjorden i 2001 og 2003. Mengdeindeksene for  0-gruppe brisling høsten 2003 gir ikke grunnlag for økt optimisme foran årets fiske. De beste utsiktene er for Oslofjorden og Sogn. Eldre brisling kan bidra noe til økt fangstgrunnlag i enkelte områder, feks. Oslofjorden, Nordfjord og Romsdalen.
~ les rapporten 

 

Fakta om kyst- og fjordbrisling

Latinsk navn: Sprattus sprattus
Familie: Clupeidae
Maksimumsstørrelse: 19,5 cm og 54 g
Levetid: Sjelden mer enn 4–5 år
Leveområde: Utbredt fra Svartehavet til Finnmark; i kyst- og fjordområdene langs vestkysten av Norge, men sjelden nord for Helgelandskysten. De viktigste områdene er Østersjøen, Skagerrak–Kattegat og Nordsjøen.
Hovedgyteområde: Ikke kjent. I våre nærområder gyter brislingen pelagisk i Nordsjøen, Skagerrak–Kattegat og i fjordene.
Gytetidspunkt: Lang gytesesong. Den viktigste perioden i våre farvann er mai–juni.
Ernæring: Brislingen er planktonspiser med små krepsdyr (hoppekreps) som viktigste føde. Den er selv en viktig matfisk for andre arter som sjøørret, hvitting, torsk, makrell og sjøfugl.

Kyst og fjordbrisling

Kontaktpersoner

Else Torstensen
958 72 665