Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Vintertoktet: Mindre ungtorsk, men meir hyse

Dette er resultatet etter årets vintertokt, som er ein viktig del av grunnlaget for bestandsvurdering og kvotetilråding for botnfiskbestandane der. Toktet vart gjennomført av to norske og eit russisk forskingsfartøy i tida 31. januar-14. mars.

Pressemelding 25.03.04


Bortsett frå litt ishindring nordaust av Bjørnøya fekk vi dekka området godt. Førebelse resultat kan oppsummerast slik (gjennomsnitt viser til perioden 1993-2003):

Norsk-arktisk torsk

Mengdeindeksane for 1- og 3-åringar er langt under gjennomsnittet. Indeksane for 2- og 5-åringar er om lag halvparten av gjennomsnittet, medan 4- og 6-åringane er nær gjennomsnittet. Resultatet for alle desse aldersgruppene er lågt samanlikna med det som blei målt på vintertoktet for eitt år sidan og på 0-gruppetoktet sist haust.

Mengda av torsk som er 7 år og eldre har auka. Dette var venta, men resultata for den kjønnsmodne delen av desse aldersgruppene må sjåast i samanheng med resultata frå skreitoktet, som ikkje er avslutta enno.

Dei siste 3-4 åra har tokta vist ein lovande tendens til redusert dødsrate i bestanden. Men dette siste toktet tyder på at dødsraten kan vere tilbake på nivå med det som vart observert i siste halvdel av 90-åra. Toktresultatet viser elles noko lågare individuell vekst, særleg for torsk som er 5 år og eldre.

Norsk-arktisk hyse

Indeksen for 1-åringar er om lag halvparten av gjennomsnittet, medan årets indeks for 2-åringar er den høgaste sidan 1992. For dei andre aldersgruppene er indeksane rundt gjennomsnittet. Mengda av hyse som er 6 år og eldre har auka samanlikna med 2003.

Vanleg uer og snabeluer

Indeksane er på same låge nivå som dei tre siste åra, med framleis nedgang for den yngste fisken.

Blåkveite

Toktresultata viser nedgang samanlikna med dei to siste åra. Dette kan skuldast at viktige blåkveiteområde (Hopendjupet) ikkje vart dekka grunna isforholda.

Kolmule

Det vart registrert meir kolmule i år enn dei siste to åra, men mindre enn i 2001.

Kontaktpersonar:
Forskingsdirektør Åsmund Bjordal - 55 23 86 90 - aasmundimr.no@
Forskingsleiar Harald Gjøsæter - 55 23 84 17 - haraldimr.no@
Forskar Asgeir Aglen - 55 23 86 80 - asgeirimr.no@
Informasjonsrådgjevar Monika von Minden - 55 23 85 16 - monikaimr.no@

Fakta om nordøstarktisk hyse

Latinsk navn: Melanogrammus aeglefinus
Andre norske navn: Kolje
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 110 cm og 14 kg
Levetid: Maks 20 år
Leveområde: Langs kysten og i Barentshavet
Hovedgyteområde: Vestkanten av Tromsøflaket
Gytetidspunkt: Mars–juni
Føde: Bunndyr, fisk og egg av sild og lodde
Særtrekk: Hysa er lett kjennelig på den svarte flekken under den fremste ryggfinnen.
 

Nordøstarktisk hyse

Fakta om blåkveite

Latinsk navn: Reinhardtius hippoglossoides
Andre norske navn: Svartkveite
Familie: Flyndrefamilien
Maks størrelse: 20 kg og 120 cm
Levetid: Sannsynligvis mer enn 30 år
Leveområde: Langs eggakanten fra engelsk sektor til Frans Josefs land og i dypere områder av Barentshavet
Hovedgyteområde: Langs eggakanten mellom Vesterålen og Spitsbergen
Gytetidspunkt: Om vinteren
Føde: Reker, lodde, polartorsk og fiskeavfall
Særtrekk: Arktisk fisk som sjelden finnes i vann over 4 °C

Blåkveite

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om snabeluer

Latinsk navn: Sebastes mentella
Andre norske namn: Nebbuer, djuphavsuer
Familie: Scorpaenidae
Maks storleik: 47 cm og 1,3 kg
Levetid: Over 70 år
Leveområde: Barentshavet, Svalbard og kontinentalskråninga (400–600 m) mot Norskehavet sør til britisk sone. Føretek også næringsvandringar ut i det pelagiske Norskehavet (300–450 m)
Hovudgyteområde: Langs heile eggakanten frå britisk sone til Bjørnøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton viktigast dei første leveåra. Deretter større plankton og fisk
Særtrekk/artighet: Ueren ynglar, dvs. han “gyt” levande larvar

Snabeluer

Fakta om uer

Latinsk namn: Sebastes marinus
Familie: Scorpaenidae
Maks storleik: 1 meter og meir enn 15 kg
Levetid: Over 60 år
Leveområde: 100–500 meters djup i Nordsjøen–Barentshavet, også i norske fjordar
Hovudgyteområde: Vesterålen, Haltenbanken, Storegga
Gytetidspunkt: April–mai
Føde: Plankton viktigast dei første leveåra. Deretter større plankton og fisk
Særtrekk: Ueren ynglar, dvs. han “gyt” levande larvar

Vanlig uer