Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Svake årsklasser av fisk i Nordsjøen

Årsklassestyrken hos hvitting, øyepål, sild, makrell og hyse i den nordlige delen av Nordsjøen ligger under gjennomsnittet. Dette kommer fram i en foreløpig toktrapport fra det internasjonale bunntråltoktet i Nordsjøen som Havforskningsinstituttet nylig har deltatt i. Av de undersøkte artene er det bare brisling som ligger over gjennomsnittet.

Ifølge koordinator tyder de foreløpige innmeldte fangstene på følgende årsklassestyrke for 2003-årsklassene: Torsk 84 prosent av gjennomsnittet for 1979-2002 årsklassene, hvitting 32 prosent, øyepål 33 prosent, sild 57 prosent, brisling 172 prosent, makrell 17 prosent og hyse 10 prosent.

Den norske delen av toktet ble gjennomført i perioden 30. januar til 19. februar 2004 med forskningsfartøyet ’Håkon Mosby’.

Foreløpig toktrapport finner du som Word-dokument her.

Endelig toktrapport vil bli lagt ut når den er klar på nettstedet til ICES på følgende adresse: http://www.ices.dk/datacentre/ibts.asp

Fakta om hvitting

Latinsk navn: Merlangius merlangus
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Andre navn: Blege, bleike
Maks størrelse: 55 cm og 1,5 kg
Levetid: 12 år
Leveområde: Nordsjøen
Gyteområde: Hele Nordsjøen
Gytetidspunkt: Januar–juli
Føde: Fisk

Hvitting

Fakta om nordsjøsild

Latinsk navn: Clupea harengus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Familie: Clupeidae
Maks størrelse: Sjelden større enn 25
cm og 0,4 kg
Levetid: Sjelden mer enn 15 år
Leveområde: Nordsjøen, Skagerrak og
Kattegat
Hovedgyteområde: Nordvestlige
Nordsjøen (Shetland)
Gyteperiode: Fra august til februar
Føde: Dyreplankton
Særtrekk: Silda begynner å gå i stim allerede
når den er 3–4 cm lang
 

Nordsjøsild

Fakta om øyepål

Latinsk navn: Trisopterus esmarkii
Andre norske navn: Augnepål, øyepale
Familie: Gadidae
Gyte- og leveområde: Nordlige del av Nordsjøen
Føde: Krepsdyr, raudåte, krill og pilormer
Levetid: Blir sjelden over 3 år
Maks størrelse: Sjelden over 20 cm og 0,1 kg
Særtrekk: En av våre minste, men mest tallrike torskefisk

Øyepål

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak