Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norsk-arktisk torsk

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2004

Status

ICES klassifiserer bestanden til å ha god reproduksjonsevne, men at det er risiko for at den ikke høstes bærekraftig.

Gytebestandens størrelse er over føre-var-grensen (Bpa). Gytebestanden har vært over Bpa siden 2002, etter en periode (1998-2001) da den var under Bpa. Fiskedødeligheten har minket siden 1999 og er for 2003 bereknet til 0,46 (15% over Fpa). Fiskedødeligheten i perioden 1997-2000 var blant de høyeste i tidsserien. Toktene indikerer svake 2001- og 2003 -årsklasser og en gjennomsnittlig 2002-årsklasse.

Forvaltningsregel

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen tok høsten 2003 i bruk en ny forvaltningsregel for norsk-arktisk torsk og hyse. ICES har testet forvaltningsregelen ved simuleringer basert på torskens populasjonsdynamikk. For at regelen skal være i samsvar med føre-var-tilnærmingen, må den inneholde spesifiserte tiltak for gjenoppbygging når bestanden er beregnet å være under Bpa. En enkel regel som sikrer en reduksjon av fiskedødelighet ned mot null når beregnet gytebestand nærmer seg Blim er tilstrekkelig for å tilfredstille dette.

Effekter av overskridelse av avtalte kvoter er ikke direkte undersøkt i simuleringene. Konklusjonen fra disse simuleringene kan derfor være for optimistiske i en situasjon med store urapporterte landinger, slik det har forekommet i det siste.

Forvaltningsråd

Forvaltningsregelen tilsier en fangst på 485.000 tonn i 2005. En slik fangst ventes å gi uendret bestandsstørrelse i 2006 sammenliknet med 2004.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 220.000 tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 460.000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,74
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,40
Ventet fiskedødelighet i 2004: 0,63
Ventet gytebestand i 2005: 794.000 tonn

Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2005

Fiskedødelighet
(2005)
Fangst
(2005)
Gytebestand
(2006)
Kommentar
0,00 0 1280  
0,24 300 1020 fiske ved Fmax
0,40 453 889 fiske ved Fpa
0,43 485 862 ihht forvaltningsregelen
0,63* 646 729 nåværende beskatningsnivå

* er ikke ansett å være i samsvar med føre-var prinsippet

Kommentarer: Beregninger for 2002 og 2003 indikerer urapporterte landinger som tilsier omlag 20% tillegg til offisiell fangst. Urapporterte landinger reduserer effekten av forvaltningstiltak og underminerer målsettingene i den vedtatte forvaltningsregelen.

Endringer i vekst, modning og kannibalisme hos torsk er koplet til mengden lodde. Loddebestanden har minket siden 2000 og ventes å være liten i 2004. Variasjoner observert over de siste 20 år indikerer en viss forsinkelse mellom loddesvingningene og endringer i vekst, modning og kannibalisme hos torsk. Torskeprognosen er basert på litt nedgang i vekst, men uendret modning og kannibalisme.

Sammenliknet med bestandsvurderingen for ett år siden viser årets bestandsvurdering omlag samme antall ved alder i 2003, med unntak av årsklassene 1999 og 2000 som er noe nedjustert. Toktene sist vinter viste betydelig tidligere kjønnsmodning (og dermed større gytebestand) i 2004 enn antatt i den siste prognosen.

Anbefalt kvote 2004: 398 000 tonn
Avtalt TAC 2004: 486 000 tonn

 ~ tilbake