Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norsk-arktisk hyse

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2004:

Status

Hysebestanden har god reproduksjonsevne, men det er en risiko for at den ikke høstes bærekraftig. Beregnet fiskedødelighet for 2003 tilsvarer føre-var grensen. Gytebestanden i 2004 er beregnet til å være på samme nivå som i fjor, dvs. 120 000 tonn, som er over føre-var-grensen på 80 000 tonn. Årsklassene etter 1997 er beregnet til å være over det historiske gjennomsnittet. 

Forvaltningsplan

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen har blitt enige om en høstingsstrategi med et jevnere uttak basert på et 3-års gjennomsnitt. En slik regel er ikke evaluert for hyse. Dynamikken i denne bestanden er drevet av sporadisk sterke årsklasser som kan føre til store variasjoner i gytebestandsnivået. Dette bør det tas hensyn til når høstingsregelen for hyse blir godkjent.

Forvaltningsråd

For at bestanden skal ha god reproduksjonsevne og samtidig høstes bærekraftig, tilrår ICES at fiskedødeligheten blir redusert til under føre- var-grensen på 0.35. Det tilsvarer at fangstene i 2005 blir lavere enn 106 000 tonn.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 50 000 tonn
Føre-var-grensen for gytebestand (Bpa) = 80 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0.49
Føre-var-grensen for fiskedødelighet (Fpa) = 0.35
Ventet fiskedødelighet i 2004: 0.44
Ventet gytebestand i 2005: 140 000 tonn

Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2005 (gitt i 1000 t)

Fiskedødelighet
2005

Fangst
(2005)

Gytebestand
(2006)
0.25 80  170
0.3  95 160
0.35 106 155
0.39*  117 147
* Denne er i henhold til en 3-års regel og er ikke i samsvar med føre-var-prinsippet.

Anbefalt kvote 2004: Lavere enn 120 000 tonn
Avtalt TAC 2003: 130 000 tonn

ICES har blitt bedt om å beregne konsekvenser av ulike kvotenivå i henhold til en foreslått tre-årig forvaltningsplan. Disse valgene gir fiskedødeligheter over føre-var-nivå i 2005, og er derfor ikke i samsvar med føre-var-prinsippet.

~ tilbake