Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norsk vårgytende sild

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2004:

Status

ICES klassifiserer bestanden til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig.

Årets analyse av bestanden er i tråd med tidligere prognoser, og gytebestanden i 2004 er estimert til like under 7 millioner tonn. En regner med at gytebestanden vil, ved anvendelse av avtalt beskatningsgrad, minke til 6,3 millioner tonn i 2005. Dette på grunn av at årsklassene 1998 og 1999 nå er ferdig rekruttert og at de rekrutterende årsklassene 2000 og 2001 er svakere. 2002 årsklassen er relativt sterk. Individer av denne årsklassen er registrert både i Barentshavet og i Norskehavet.

Forvaltningsplan

De fem kyststatene; EU, Norge, Russland, Island og Færøyene, som forvalter denne bestanden i felleskap, ble i 1999 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi. Et viktig element er at en tar sikte på å holde fiskedødeligheten for denne bestanden lavere enn 0.125. Videre ble partene i 2001 enige om at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 5 millioner tonn (Bpa). Målsettingene i forvaltningsplanen vurderes å være i tråd med føre-var-tilnærmingen. Imidlertid, er det ikke oppnådd felles enighet for 2004 om totalkvote og fordeling av denne. 

Forvaltningsråd

CES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til den avtalt forvaltningsplan som innebærer en kvote på 884 000 tonn i 2005.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 2,5 mill. tonn
Føre-var gytebestandsnivå (Bpa) = 5,0 mill. tonn
Føre-var fiskedødelighetsnivå (Fpa) = 0,15
Ventet fiskedødelighet i 2004: 0,17
Ventede landinger i 2004: 825 000 tonn
Ventet gytebestand i 2005: 6,3 mill. tonn

Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2005 

Fiskedødelighet (2005) Fangst (2005)
(tusen tonn)
Gytebestand (2006)
( mill. tonn)
0,094 673 6,5
0,125 884 6,3
0,156 977 6,1

 

Anbefalt kvote 2004: 825.000 tonn
Det er ikke oppnådd endelig avtale om TAC for 2004

~ tilbake