Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttets kommentar til innstillingen om blå-grønn matallianse

Havforskningsinstituttet er positiv til tiltak som kan styrke innovasjon og verdiskaping i fiskeri- og havbruksnæringen. Vi er enig i Bergesen-utvalgets målsetting om å skape et slagkraftig, robust nasjonalt forskningssystem for fiskeri- og havbruksnæringen. Etter vår mening kan dette målet best nås gjennom å bygge videre på de eksisterende marine forskningsmiljøene.

Vi synes forslaget om å skille forvaltningsrettet og næringsrettet forskning er en konstruktiv tilnærming, og tror det vil kunne sikre god nasjonal arbeidsdeling. Dette vil være en videreføring av Fiskeri- og kystdepartementets og Regjeringens satsing på kystaksen Tromsø - Bergen, senest uttalt i Statsbudsjettet for 2005. Vi er imidlertid kritiske til forslaget om etablering av et eget infrastrukturselskap for havbruksstasjonene med den begrunnelse som er gitt i innstillingen.

Etter vår oppfatning gjenstår det en rekke avklaringer før den næringsrettede forskningen kan samles. Ikke minst må den fremtidige organiseringen koble økonomi- og markedsforskning med havbruks- og sjømatforskning på en måte som fremmer innovasjon og nyskaping, og slik at næringens konkurransefortrinn utløses.

Når det gjelder de øvrige forslag fra utvalget avventer vi ytterligere avklaringer og ser fram til en snarlig høringsrunde.

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Tore Nepstad, tlf. 55 23 85 19/99 32 86 02
Forskningsdirektør Ole Torrissen, tlf. 55 23 63 71/90 83 95 56