Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Silde- og brislingundersøkelser i fjordene høsten 2002

09.09.2003
Høsten 2002 var 0-gruppeindeksene for brisling lave i alle fjordområdene. Dette var fjerde året på rad med generelt dårlige forekomster av 0-gruppe brisling på Vestlandet, også i det tradisjonelt viktige brislingområdet Hardangerfjorden/ Sunnhordland. Siden 1968 har Havforskningsinstituttet foretatt akustiske mengdemålinger i utvalgte fjorder langs kysten.

I dag omfatter undersøkelsene kyststrekningen fra svenskegrensen til Varanger. Mengdeindeksene av brisling er grunnlaget for prognoser for neste års kyst- og fjordfiske.
~les mer

Fakta om kyst- og fjordbrisling

Latinsk navn: Sprattus sprattus
Familie: Clupeidae
Maksimumsstørrelse: 19,5 cm og 54 g
Levetid: Sjelden mer enn 4–5 år
Leveområde: Utbredt fra Svartehavet til Finnmark; i kyst- og fjordområdene langs vestkysten av Norge, men sjelden nord for Helgelandskysten. De viktigste områdene er Østersjøen, Skagerrak–Kattegat og Nordsjøen.
Hovedgyteområde: Ikke kjent. I våre nærområder gyter brislingen pelagisk i Nordsjøen, Skagerrak–Kattegat og i fjordene.
Gytetidspunkt: Lang gytesesong. Den viktigste perioden i våre farvann er mai–juni.
Ernæring: Brislingen er planktonspiser med små krepsdyr (hoppekreps) som viktigste føde. Den er selv en viktig matfisk for andre arter som sjøørret, hvitting, torsk, makrell og sjøfugl.

Kyst og fjordbrisling

Kontaktpersoner

Else Torstensen
958 72 665