Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juni

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
XWDLPRPWIIBXGW.jpg

Disputas: Usikkerhet og høsting av torsk og rype

11.06.2003
Cand.scient. Sondre Aanes disputerer for dr.scient graden fredag 13. juni 2003 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: 'Uncertainty and Sources of Error in Management of Harvested Populations: Applications to Northeast Arctic Cod and Willow Ptarmigan'.

Sondre Aanes
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009

Effekter av lakseoppdrett på gyteadferd til vill torsk

23.06.2003
Nedgangen i forekomstene av kysttorsk har vært debattert i pressen i det siste, og oppdrett av laks har vært pekt på som en mulig årsak.

Miljøeffekter av oppdrett
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
TXTLSRGLKIUIVU.jpg

Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet - viktige lenker

11.06.2003
I henhold til Sem erklæringen og St. meld. 12. (2001 – 2002) 'Rent og Rikt Hav' skal det utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. Forvaltningsplanen skal søke å 'etablere rammebetingelser som gjør det mulig å balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, havbruk og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling'. Regjeringen sier videre at 'det er særlig viktig å foreta en vurdering og interesseavveining for områder hvor petroleumsaktivitet kan kollidere med viktige miljøinteresser'.

samlesiden til Miljøverndepartementet
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
RXASGVFMQJFFSV.jpg

ICES' forvaltningsråd for fiskeriene i 2004 med HIs kommentarer

23.06.2003
Regjeringen har i Stortingsmeldingen ”Rent og rikt hav” signalisert både at man ønsker en økosystembasert forvaltning og at forvaltningen skal være bærekraftig. Det må være et overordnet mål for forvaltningen av fiskeressursene at vi skal ha en høy og bærekraftig avkastning av produksjonen i de marine økosystemene. Den første og viktigste forutsetning for økosystembasert og bærekraftig forvaltning av fiskeressursene er at man unngår overbeskatning.

~ les mer
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
small_VBITDSMMEFTMKL.jpg

Identifisering av særlig verdifulle områder i Lofoten - Barentshavet

04.06.2003
I forbindelse med Forvaltningsplan for Barentshavet er det nå gjort en utredning og identifisering av særlig verdifulle områder i Lofoten–Barentshavet. I utvelgelsen av de særlig verdifulle områdene er det lagt vekt på områder som er viktige for biologisk produksjon. Fra Røst til Svalbard er det 18 viktige områder ut fra de kriteriene som er satt, hvorav fire skiller seg ut som spesielt viktige for biologisk produksjon og biologisk mangfold.

~ les mer
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009

Kvoteråd for 2004 offentliggjøres tirsdag 10. juni

06.06.2003
På et møte 5. juni bestemte ICES (Det internasjonale råd for havforskning) at sperrefrist for årets kvoteanbefalinger blir tirsdag 10. juni. Pressemelding til norske media vil derfor bli sendt ut tirsdag 10. juni kl 0900. Meldingen, med utfyllende stoff om aktuelle bestander, vil også bli lagt ut på våre nettsider www.imr.no fra samme tidspunkt. Saken blir altså ikke lagt ut på Internett pinseaften.

jo.hoyer@imr.no
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009

Lite sildelarver

04.06.2003
Sildelarvetoktet 2003: Det ble funnet en kraftig reduksjon i forekomstene av sildelarver på den norske sokkelen i april 2003 sammenlignet med de forutgående årene. Årsaken til dette kan være dårlige ernæringsforhold for larvene.

~ les mer
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
TXJDEELFBXQUAD.jpg

Marinbiologiske verdier på full fart inn i kystsoneplanleggingen!

23.06.2003
De siste 30 årene har det foregått en utstrakt kartlegging og verdifastsetting av naturområder på land. Ute i sjø mangler vi imidlertid den samme systematiske oversikten over hvor verdifulle områder som gytefelt og oppvekstområder, er lokalisert. I forbindelse med Tvedestrandsprosjektet har Havforskningsinstituttet sammen med andre forskningsinstitusjoner kartlagt viktige biologiske verdier ute i sjø i Tvedestrand kommune.
Les mer på www.kystsone.no

~ les mer på www.kystsone.no
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
KERRMNVEBKKTAV.jpg

WWF-utmerkelse til Norge for korallvern

11.06.2003
WWF-Internationals gir for første gang Norge utmerkelsen for 'naturvern av verdensklasse'. Dette er organisasjonens høyeste utmerkelse for naturvern av verdensklasse, og den gis til Norge for arbeidet med å bevare de norske korallrevene, deriblant verdens største kaldtvannsrev, Røstrevet. Utmerkelsen har internasjonal status og gir mye oppmerksomhet.

www.wwf.no
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.01.2004
FTUFPFHRMDGAYR.jpg

ACFM-anbefalinger for 2004: Norsk-arktisk torsk i vekst

10.06.2003
Den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) har nå gitt anbefalinger for fiske på flere viktige bestander i 2004. Som forventet er nå gytebestanden av torsk beregnet over føre-var-nivå, som gir en høyere anbefaling enn den som ble gitt for 2003. Flere andre bestander viser også en positiv utvikling, men det pekes på at fiskepresset for torsk og enkelte andre bestander er for høyt.

dankert.skagen@imr.no
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
OEZYUOWJAHNDYU.jpg

'G.O. Sars' tildelt prisen for Årets skip

03.06.2003
Forskningsfartøyet 'G.O. Sars' er tildelt prisen for Årets skip for 2003 som ble delt ut av næringsminister Ansgar Gabrielsen under åpningen av messen Norshipping 3. juni. Utmerkelsen går til skip bygget i Norge inneværende år , der nyskaping og kompleksitet er ledende kriterier for juryens valg. 'G.O. Sars' er det tredje fartøyet som bærer dette navnet, og representerer det mest moderne innen havgående forskningsfartøy.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
PZVHASHEBUHTCY.jpg

Lite lus på utvandrende laksesmolt i Sognefjorden

06.06.2003
For andre år på rad er det meget lite lus på utvandrende laksesmolt i Sognefjorden. Det kan bety at smittepresset fra lus i dette området er nede på et akseptabelt nivå for laksebestandene.

Jens Christian Holst
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
LIUARCVSWOEQHY.jpg

Redusert bifangst av kongekrabbe i torskegarn

26.06.2003
Forsøk vi har gjort med stolpegarn har gitt redusert bifangst av kongekrabbe i torskegarn. Dette er første gang vi kan presentere rimelig gode resultater fra slike forsøk. Selv om bruk av stolpegarn vil gi noe merarbeid for fiskerne, mener vi fiskerne vil tjene på det.