Hopp til hovedteksten
TXTLSRGLKIUIVU.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet - viktige lenker

11.06.2003
I henhold til Sem erklæringen og St. meld. 12. (2001 – 2002) 'Rent og Rikt Hav' skal det utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. Forvaltningsplanen skal søke å 'etablere rammebetingelser som gjør det mulig å balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, havbruk og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling'. Regjeringen sier videre at 'det er særlig viktig å foreta en vurdering og interesseavveining for områder hvor petroleumsaktivitet kan kollidere med viktige miljøinteresser'.

Mer om bakgrunnen for forvaltningsplanen finner man på samlesiden til Miljøverndepartementet

Fiskeridepartementet har bedt Havforskningsinstituttet om å bistå i dette arbeidet, og instituttet leder en prosjektgruppe som har ansvaret for gjennomføringen av utredning av konsekvenser av fiskeri og skipstrafikk. I tillegg deltar HI i prosjektgruppe miljø som har ansvaret for gjennomføring av utredning av ytre påvirkning.

Utredningsprogrammer
Forslag til program for utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten – Barentshavet. (PDF)

Forslag til program for utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten – Barentshavet. (PDF)

Utredning av konsekvenser av ytre påvirkning Klimaendring, forurensing og annen viktig påvirkning fra kilder utenfor norsk del av Barentshavet. Forslag til utredningsprogram. (PDF)

Samleside for Utredning av helårig petroleumsvirksomhet. Utredningsarbeidet er nå gjennomført, og alle delstudiene er publisert på denne siden.

Felles faktagrunnlag
For å sikre en enhetlig gjennomføring av disse utredningene har det blitt utarbeidet en rekke faglige grunnlagsdokumenter som skal brukes som faktagrunnlag i utredningene.

Miljø- og ressursbeskrivelse av området Lofoten – Barentshavet. (PDF, 20MB!)

Strand – Miljøkomponenter i Littoralen, Forekomster og Fordeling i Området Lofoten-Barentshavet (PDF)

Kunnskapsbehov for området Lofoten - Barentshavet. Supplement til Miljø- og ressursbeskrivelsen for Lofoten – Barentshavet. (PDF)

Identifisering av særlig verdifulle områder i Lofoten –Barentshavet. (PDF) Dette dokumentet er kun rapporten. Alle områdene er digitalisert og forefinnes som ”shape-filer” (i ArcGIS format) og kan oversende etter henvendelse til Erik Olsen.

Fiskeriaktiviteten i området Lofoten - Barentshavet. (PDF)

Beskrivelse av havbruksnæringen i området Lofoten til den norsk-russiske grense. (PDF)

Skipstrafikk i området Lofoten - Barentshavet. (PDF)

Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge (PDF)


Prosjektleder:
Lars Føyn
Praktiske henvendelser og spørsmål kan rettes til: Erik Olsen, tlf: 55 23 86 06, faks: 55 23 86 17
 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet