Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Oljeboring i nord

05.12.03:
Havforskningsinstituttet fraråder oljeboring og produksjon i området Lofoten - Tromsøflaket. Under forutsetting av null fysiske utslipp kan petroleumsvirksomhet foregå ute i Barentshavet.


Dette er Havforskningsinstituttets faglige råd i forbindelse med spørsmål om petroleumvirksomhet i Barentshavet, og spesielt i området Lofoten – Tromsøflaket, basert på instituttets høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet om saken:

1. Under forutsetting av absolutt null fysiske utslipp under all boring og produksjon mener Havforskningsinstituttet at petroleumsvirksomhet kan finne sted i Barentshavet.

2. I området fra Lofotodden til Tromsøflaket fraråder instituttet  alle former for off-shore petroleumsvirksomhet med følgende begrunnelse:
a) Gjennom dette området driver store deler av de kritiske stadier, fiskeegg og –larver, nordover til oppvekstområdene. Egg og larver finnes i de øvre vannlag og vil ved et oljeuhell kunne bli utsatt for oppløste oljekomponenter i vannmassene. Dette kan medføre at betydelige deler av en årsklasse går tapt. Slike scenarier må beskrives som verst tenkelige tilfeller.
b) Fisk (spesielt torsk) på vandring til gytefeltene vil kunne påvirkes av aktivitet med oljeboring og produksjon. Et eventuelt oljesøl med store mengder oppløste komponenter i vannmassene vil også kunne forstyrre vandringsmønsteret.
c) Petroleumsvirksomhet i slike spektakulære områder vil kunne ha en negativ effekt både turistmessig og i forhold til norsk fisk renommé som fanget og produsert i “rent hav”.
d) Et stort oljesøl i dette området vil skade norske fiskerier i lang tid.
e) Det synes som om store deler av norsk-vårgytende sild overvintrer i deler av dette området, noe som ytterligere tilsier varsomhet med hensyn til petroleumsaktivitet.
f) Området har en stor tetthet av fuglefjell og mindre fuglekolonier som vil kunne bli svært skadelidende etter et oljesøl
g) Området er viktig for ulike arter av sjøpattedyr, både kystnært og lenger til havs. I tillegg til sin egenverdi danner flere av disse, som spermhval ved Andenes og spekkhoggere i Vestfjorden, en basis for en viktig turistnæring i flere lokalsamfunn. Tilstedeværelsen av sjøpattedyr i området kan påvirkes negativt av så vel utslipp som støy og annen petroleumsrelatert aktivitet.

Om produsert vann og effekten på torskens reproduksjonsevne. Resultat fra laboratorieforsøk