Hopp til hovedteksten
BWDQXPBIRNRNHH.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Resultater fra årets skreitokt

11.04.2003
Foreløpige beregninger viser at det er vesentlig mer skrei i år enn det som ble funnet i fjor. Også fordelingen av skreien er annerledes i år. Mengden skrei som er observert samsvarer med de prognoser som ble lagt til grunn for årets kvoterådgivning. Resultatene fra dette toktet inngår som en del av datagrunnlaget for bestandsberegningen av norsk-arktisk torsk som vil bli presentert i begynnelsen av juni.

Havforskningsinstituttet avsluttet nylig sitt årlige skreitokt i Lofoten med forskningsfartøyet ”Sarsen”. Hovedformålet med dette toktet er å måle mengden av skrei med ekkolodd (akustikk) på Vesterålsbankene, Røstbanken, rundt Røst og i Vestfjorden. De akustiske registreringene av torsk er vist på vedlagt skreikart.

Foreløpige beregninger viser at observert skreimengde er vesentlig høyere enn på tilsvarende tokt i fjor. Den geografiske fordelingen av skrei er også forskjellig fra i fjor. Den målte skreimengden på yttersida (Vesterålsbankene, Moskenesgrunnen og Røstbanken) er flere ganger høyere enn i fjor, mens mengden på innersida av Røst og i Vestfjorden er om lag den samme som på tilsvarende tid i fjor. De tetteste registreringene ble gjort i området Røstbanken-Moskenesgrunnen.

Gytebestanden domineres fortsatt av unge gytere, hovedsakelig 6 og 7 år gammel fisk, og over 80% av fisken er førstegangsgytere. Mengden av 8 år gammel fisk er også noe større enn i de 2-3 foregående årene. Lengde og vekt ved alder er om lag som i fjor, og fisken er i godt hold og med stor fin lever. Dette tyder på at næringstilgangen i Barentshavet har vært god, og fra Malangsgrunnen til Andøya stod det moden torsk og beitet på gytelodde.

 

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet