Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - April

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009

Algesituasjonen våren 2003

02.04.2003
Våren er for lengst kommet i sjøen. Årets våroppblomstring av kiselalger langs kysten av Sør-Norge kom relativt tidlig og har vært noe kraftigere enn vanlig. Fra Stad og nordover har det også vært en del av 'gelealgen' Phaeocystis. I Sør-Norge er våroppblomstringen nå på retur de fleste steder, mens den fortsatt er under utvikling i Nord-Norge. Innslaget av giftige alger i sjøen har vært lite i mars, og i store trekk kan man plukke giftfrie skjell langs hele kysten.

http://algeinfo.imr.no
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
YOIKQXUTYVYURZ.jpg

Disputas: Havklima i Barentshavet

28.04.2003
Randi Ingvaldsen disputerer onsdag 30. april 2003 for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen 'The Atlantic inflow to the Barents Sea'.

Randi Ingvaldsen
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
EKUGQHXHTSAPFL.jpg

Disputas: Identifikasjon av fisk ved hjelp av avansert akustikk

25.04.2003
Rolf J Korneliussen disputerer 9. mai for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Analysis and Presentation of Multi-frequency Echograms” Akustisk mengdemålemetodikk er i dag vårt viktigste verktøy for å bestemme hvor mye fisk som befinner seg i et gitt havområde. I dag brukes vanligvis ekkolodd med bare en frekvens. Forskjellige arter og størrelser av fisk og dyreplankton har ulike akustiske egenskaper, og disse egenskapene kan utnyttes til å artsbestemme det man ser på ekkoloddet.

UiB
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
LBHDPWMCLXFLSF.jpg

Disputas: Rekrutteringsmekanismer hos pelagisk fisk i Benguela-strømmen

28.04.2003
Cand. scient. Erling Kåre Stenevik disputerer mandag 28. april 2003 for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen med avhandlingen: 'Recruitment mechanisms of sardine (Sardinops sagax) and anchovy (Engraulis capensis) in the Northern Benguela: retention in an advective environment'.

Erling Kåre Stenevik
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
JHOGYMHRHEYOUD.jpg

Faglege og sosiale utfordringar i Murmansk

04.04.2003
I slutten av mars reiste 17 forskarar frå Havforskingsinstituttet til våre russiske kollegaer i Murmansk for å diskutere fiskebestandane i Barentshavet. Lite visste dei kva som venta der… for russarane ville ikkje prate fag før dei vart blitt trygge på sine norske gjester!

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
small_SNOWYGDBDYHYIF.jpg

Finnerlønn for torskemerker

03.04.2003
Havforskningsinstituttet har nå satt i gang et stort merkeprosjekt i Barentshavet for å øke kunnskapen om torskebestandens livsbetingelser og atferd. Forekommer det vandring mellom bestander? Oppholder fisken seg i dyprenner eller under isen?Vender den tilbake til bestemte fjorder? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker at prosjektet skal gi svar på. For et vellykket prosjekt trenger vi hjelp fra dere som får torsk med slike merker.

Kathrine Michalsen
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
DGQNTNTKXWCCHV.jpg

Kartlegging av biokjemisk innhold i copepoder som basis for kvalitetsvurdering av fôr i oppdrett av marin fiskeyngel

25.04.2003
Copepoder fra pollsystemer ble analysert gjennom sesongene fra vår til vinter over en periode på to år. Materialet er ment å danne basis for å forbedre anrikningsemulsjoner og formulert fôr ved tidlig bruk i yngel- eller larvefasen hos marin fisk i akvakultur.

~ les Fisken og havet nr. 5 2003
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
small_XQIAYGNGIWGMHH.jpg

Kolmuletoktet 2003: Høy bestand - usikker rekruttering

30.04.2003
Undersøkelser fra kolmuletoktet viser at bestanden fortsatt er høy men at rekrutteringen er usikker. Beregnet bestand ligger på nivå med resultatene fra tilsvarende tokt i 2002 til tross for at det de siste tre årene har vært landet omkring 5 mill tonn kolmule.

~ les mer
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
UZHZECUJERFMTA.jpg

Kolmuletoktet er i gang

03.04.2003
Årets kolmuletokt har nå startet. Resultater fra nye akustiske målinger blir en viktig datakilde for bestandsberegningene når arbeidsgruppen for kolmule samler seg i København i begynnelsen av mai.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
MLMERSQKDARPTL.jpg

Nye 'G.O. Sars' døpes 7. mai

30.04.2003
7. mai kommer Dronning Sonja til Bergen og Nykirkekaien for å døpe HIs og UiBs nye forskningsfartøy 'G.O. Sars'. Alle som vil overvære seremonien er velkommen på Nykirkekaien, men vil du være med så må du være på plass før kl 0945  - helst enda tidligere. Det blir både taler, sang og fanfare for vår nye stolthet.

Til 'G.O. Sars' egne nettsider
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
BWDQXPBIRNRNHH.jpg

Resultater fra årets skreitokt

11.04.2003
Foreløpige beregninger viser at det er vesentlig mer skrei i år enn det som ble funnet i fjor. Også fordelingen av skreien er annerledes i år. Mengden skrei som er observert samsvarer med de prognoser som ble lagt til grunn for årets kvoterådgivning. Resultatene fra dette toktet inngår som en del av datagrunnlaget for bestandsberegningen av norsk-arktisk torsk som vil bli presentert i begynnelsen av juni.

Kjell Nedreaas
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009
ZVHLTFTIHTQSZO.jpg

Skreikart fra 01.04.03

03.04.2003
22. mars starta kartlegginga av skreiinnsiget frå Malangsgrunnen og sørover. Under toktet blir det også gjort genetiske analysar av forholdet mellom skrei og kysttorsk, og det blir samla inn fiskeegg for betre kartlegging av gyteforløpet.

Sigbjørn Mehl
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009

Åpning av Havforskningsinstituttets nye avdeling i Tromsø

22.04.2003
Havforskningsinstituttets nye avdeling i Tromsø blir formelt åpnet onsdag 23. april ved at avdelingen nå har flyttet inn i nye lokaler i Forskningsparken i Breivika. Den nye avdelingen betyr en styrking av det marine forskningsmiljøet i nord og gjør Havforskningsinstituttet til et landsdekkende institutt med enheter i Flødevigen (Arendal), Bergen, Matre, Austevoll og Tromsø.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2009

Kolmule - bestanden fortsatt høy, men rekrutteringen usikker

30.04.2003
Årets kolmuletokt vest av De britiske øyer er avsluttet, og beregnet bestand ligger om lag på nivå med resultatene fra tilsvarende tokt i 2002. Det betyr at gytebestanden ifølge målingene holder seg på et toppnivå til tross for at det de tre siste årene har vært landet omkring 5 mill tonn kolmule. Det er langt over de vitenskaplige anbefalingene og er historisk rekord i dette fisket.

rapporten fra kolmuletoktet