Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Algesituasjonen våren 2003

02.04.2003
Våren er for lengst kommet i sjøen. Årets våroppblomstring av kiselalger langs kysten av Sør-Norge kom relativt tidlig og har vært noe kraftigere enn vanlig. Fra Stad og nordover har det også vært en del av 'gelealgen' Phaeocystis. I Sør-Norge er våroppblomstringen nå på retur de fleste steder, mens den fortsatt er under utvikling i Nord-Norge. Innslaget av giftige alger i sjøen har vært lite i mars, og i store trekk kan man plukke giftfrie skjell langs hele kysten.

Utviklingen av algebildet fremover mot sommeren er usikkert, og blant annet knyttet til de vind- og værforhold vi måtte få, men noen mulige trekk kan nevnes. Perioden april til juni er den vanligste for forekomst av PSP-gifter i skjell, og dette problemet må vi regne med dukker opp en del steder langs kysten også i år. Erfaringsmessig har deler av Møre- og Romsdal og Trøndelag vært mest rammet, men ingen deler av kysten er risikofri. Problemet vil eventuelt komme forsinket i nord i forhold til i sør.

De mer nyoppdagede algegiftene, som kalles Yessotoksiner (YTX), er også vanligst om våren, og kan akkumuleres i skjell til nivåer over faregrensen, men trolig bare kortvarig og meget lokalt. De diarégivende skjellgiftene (DSP-toksiner) opptrer minst hyppig fra april til utpå sommeren. Så når dette i år er et lite problem idet vi går inn i april måned, er det grunn til å håpe at det forblir lite frem til utpå sommeren.

Når det gjelder større algeoppblomstringer, som eventuelt krever mye næring eller skjeve næringsforhold ser vi ingen spesiell risiko for dette gjennom denne våren. Vinteren har vært kald med liten avrenning også syd for oss, slik at vi neppe får større næringssaltmengder tilført sørfra i år. Om dette holder stikk, vil vi få bekreftet på et tokt i Skagerrak og Nordsjøen i april. Det er også slik at norske vannmagasiner er tappet langt ned og kan holde tilbake mye flomvann ved snøsmelting og mulig kraftig nedbør. Tilførselen av såkalte menneskeskapte næringssalter til våre kyster, ligger derfor an til å bli mindre enn normalt denne våren, og eventuelle skadelige algeoppblomstringer som baserer seg på slike tilførsler ser ut til å få et dårligere næringsgrunnlag enn vanlig. Men vi må ikke glemme at kunnskapene om årsakene til algeoppblomstringer, særlig når det kommer til oppblomstring av enkeltarter, er mangelfulle. Så naturen kan overraske oss enda en gang.

For de som er interessert i å følge med i algesituasjonen langs kysten og forekomsten av algegifter i skjell, så kan følgende web-sider besøkes: Algeinfo og Blåskjell-nytt

Du kan også lese følgende artikkel på våre nettsider: Varsling av alger i Skagerrak