Hopp til hovedteksten
SPSSRWDFESLOYR.gif
Utskriftsvennlig versjon

Produsert vann reduserer veksten hos torskeegg og -larver

31.10.2002
Undersøkelser Havforskningsinstituttet har utført viser at veksten hos torskeegg og –larver påvirkes av det produserte vannet fra oljeindustrien. Innholdet i produksjonsvannet ser ut til å redusere larvenes størrelse. Larvene fra eggene som var blitt eksponert for de høyeste konsentrasjonene produsert vann ble mest påvirket.

 Innholdet i produksjonsvannet ser ut til å redusere larvenes størrelse. Larvene fra eggene som var blitt eksponert for de høyeste konsentrasjonene produsert vann ble mest påvirket.

Tegningen over gir en skjematisk oversikt over en eksponeringsenhet. Det var totalt 12 akvarier i forsøkene (3 stk. kontroll, 3 stk. 0,1 %, 3 stk. 1 % og 3 stk. 4 %), doseringstanker og en felles 'headertank'. Den peristaltiske pumpen hadde en individuell kanal for hvert akvarium.

Det finnes et stort behov for økt kunnskap om virkningene, spesielt langtidsvirkningene, av regulære utslipp av kjemikalier og oljeholdig produksjonsvann på norsk sokkel. Som ledd i arbeidet med å fremskaffe slik kunnskap holder en ved Havforskningsinstituttet på å studere bestemte effekter det produserte vannet har på egg og senere larve- og yngelutvikling.

For å få vite hvordan egg og larver reagerer på det kjemiske innholdet i produksjonsvannet har man utført forsøk på torskeegg og fulgt utviklingen frem til larve- og yngelstadiet. Eggene ble lagt i akvarier hvor tre akvarier ble utsatt for ulik eksponering (4%, 1% og 0,1% produsert vann) mens ett akvarium ikke ble eksponert og fungerte som kontrollgruppe.

Eksponering av torskeegg for 4% produksjonsvann førte til nesten total dødelighet av enten eggene eller senere larver. Også en konsentrasjon på 1% produksjonsvann har betydelige effekter, hovedsaklig på det etterfølgende larvestadiet. Ved en konsentrasjon på 0,1 % produksjonsvann kunne en ikke se forskjell på sum dødelighet blant egg og larver mellom eksponerte egg og kontrollgruppen med ikke-eksponerte egg.

Det ble også observert betydelig larvedødelighet i en av gruppene som var blitt eksponert for middels dose produksjonsvann (1 %). Dette antyder at det eksisterer store forskjeller mellom torskeegg fra forskjellige individ i forhold til hvor store konsentrasjoner de tåler før dødelige skader oppstår.

Eksponering av egg til produksjonsvann over visse konsentrasjoner nedsetter veksten til larvene som kommer fra disse eggene. Dette kommer tydelig frem både i form av kortere lengde på larvene og lavere vekt.

Tidligere forsøk av virkningene som produsert vann har på torsken og dens reproduksjonsevne har vist at hunnfiskens rogn utviklet seg senere og at testosteronnivået i hanntorsken ble svekket når fisken ble utsatt for alkylerte fenoler som finnes i produsert vann. Det ble bl.a. beregnet at torsken gitt den laveste dosen alkylerte fenoler ville starte gytingen 21 dager senere enn torsk som ikke ble påvirket av dette stoffet. Hvis en slik effekt skulle oppstå i ville torskebestander ville dette gi negativ effekt på reproduksjonsprosessen.

Se også rapporten: Alkylerte fenolers hormonelle innvirkning på torsk

 

Kontaktpersoner:

Forsker Asbjørn Svardal tlf. 55 23 84 93
Forskningsdirektør Ole Arve Misund tlf. 55 23 84 97
Informasjonssjef Jo Høyer tlf. 55 23 85 21