Hopp til hovedteksten
hyse.gif
Utskriftsvennlig versjon

Resultater fra årets vintertokt

18.03.2002
Brukbart med mellomstor fisk, mens de yngste årsklasser er svake. 2001-årsklassen er meget svak. Årets vintertokt bekrefter tidligere vurdering av torskebestanden. Dette er hovedkonklusjonen fra den årlige vinterundersøkelsen av bunnfisk i Barentshavet som Havforskningsinstituttet (HI) har gjennomført i samarbeid med PINRO (havforskningsinstituttet i Murmansk), i perioden 29. januar - 6. mars.

Foreløpige mengdeindekser basert på bunntrålfangster tyder på følgende, sett i forhold til gjennomsnittet for perioden 1993-2000:

Torsk:

  • Svært lite 1-åringer (ca 1 prosent av gjennomsnittet)
  • Moderat mengde 2-åringer (ca 60 prosent av gjennomsnittet)
  • Lite 3-åringer (ca 35 prosent av gjennomsnittet)
  • Aldersgruppene 4-7 ligger på 80-110 prosent av gjennomsnittet

Dette betyr at rekrutteringen til fisket de nærmeste årene blir dårlig, mens den fiskbare bestanden for tiden er rimelig bra. Biomassen av 5 år og eldre fisk har i toktet økt ca 30 prosent fra 2001 til 2002. Gjennomsnittsvekt ved alder er omtrent som i 2001, men er litt bedre enn i perioden 1996-2000. Dette toktet dekker bare en liten andel av gytebestanden, men målingene av gytefisk på dette toktet vil inngå som et supplement til Lofot-toktet som avsluttes 3. april.

Hyse:

  • Mye av aldersgruppene 1-4 år (alle disse er omtrent det doble av gjennomsnittet)
  • Lite av 5 år og eldre fisk (knapt 20 prosent av gjennomsnittet)

Den fiskbare bestanden er dermed dominert av små fisk, og rekrutteringen til fisket kan bli god de nærmeste årene. Ved en moderat beskatning vil også rekrutteringen til gytebestanden bli god de nærmeste årene.

Dette betyr videre at en må være forberedt på mye innslag av undermåls hyse med tilhørende behov for stenging av felt.

Tilsvarende vinterundersøkelser har vært gjennomført årlig siden 1981. Årets resultater er sammenliknet med perioden 1993-2000, fordi undersøkelsesområdet ble utvidet i 1993.

Årets tokt ble gjennomført med FF ”Johan Hjort” og FF ”G. O. Sars” fra HI og FF ”Persey 3” fra PINRO. I alt ble det tatt 460 trålstasjoner, hvorav 413 er anvendt i beregning av buntrålindeksene. Alle fartøy har også foretatt ekkoloddmålinger som blir brukt til å beregne en akustisk mengdeindeks. Disse data er enda ikke ferdigbehandlet. De endelige resultater for torsk, hyse, blåkveite, vanlig uer og snabeluer vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for den årlige bestandsvurderingen som Det internasjonale råd for havforskning (ICES) gjennomfører for disse bestandene i april-mai.

torsk.gif

hyse.gif

 

Kontaktpersoner

Forskningsdirektør Åsmund Bjordal, 55 23 86 90
Forsker Asgeir Aglen, 55 23 86 80
Inforasjonssjef Jo Høyer, 55 23 85 21

Fakta om nordøstarktisk hyse

Latinsk navn: Melanogrammus aeglefinus
Andre norske navn: Kolje
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 110 cm og 14 kg
Levetid: Maks 20 år
Leveområde: Langs kysten og i Barentshavet
Hovedgyteområde: Vestkanten av Tromsøflaket
Gytetidspunkt: Mars–juni
Føde: Bunndyr, fisk og egg av sild og lodde
Særtrekk: Hysa er lett kjennelig på den svarte flekken under den fremste ryggfinnen.
 

Nordøstarktisk hyse

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)