Hopp til hovedteksten
AADDSNXLWRHFKB.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Konsekvensutredning for Snøhvit LNG - sammendrag

08.03.2002
Havforskningsinstituttet har ved flere anledninger etterlyst et sterkere offentlig engasjement for å avklare virkningene av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Ut fra en føre-var-betraktning råder instituttet at utbygging av petroliumsaktivitet i Barentshavet ikke igangsettes før kunnskapsbasen er forbedret, og et mer tydelig og sikkert bilde kan tegnes av effektene virksomheten vil ha på fisk og andre marine ressurser. Havforskningsinstituttet har vurdert betydningen Snøhvitutbyggingen vil ha på fisket og det marine miljø.

snohvit.jpg

Snøhvitfeltet, detalj

Tromsøflaket konsentrasjonsområde for torskeyngel

snohvit_torsk.jpg
Fra et fiskerimessig synspunkt berører utbyggingen vårt kanskje viktigste havområde. I juni og juli kan over 90 % av årsklassen av norsk-arktisk torsk være samlet over Tromsøflaket, og området virker som et konsentrasjonsområde for torskeyngel. Derfor er Havforskningsinstituttet skeptisk til utbygging som kan forstyrre området. Dette er også aktualisert ved den dårlige bestandssituasjonen torsken er i.

Korallrev i området

Trussel mot bunnfauna i forbindelse med utbyggingen antas å være av lokal karakter under forutsetning av at det ikke er korallrev i området. Det er registrert korallrev både nord og sør for rørledningstraseen. Man bør derfor forsikre seg om at ikke noen av verdens nordligste Lophelia-forekomster blir ødelagt.

Lokal forurensning

De viktigste planlagte utslippene på Snøhvitområdet skjer i forbindelse med boring av brønner, noe som vil påvirke bunnfaunaen negativt. Havforskningsinstituttet forventer ikke at øvrige utslipp i forbindelse med daglig drift vil utgjøre noe stort miljømessig problem.

LNG-anlegget på Melkeøya vil medføre driftsmessige utslipp av vann fra biologisk renseanlegg, kjølevann og kloakkvann. Utslippene fra det biologiske renseanlegget vil inneholde lave konsentrasjoner av hydrokarboner, fenoler, MDEA, metanol samt eventuelt rester av produksjonskjemikalier. Disse utslippene vil nok føre til en lokal forurensning av området.

Varmt spillvann gir økt algeproduksjon

Store mengder kjølevann vil bli sluppet ut fra LNG-anlegget, noe som vil føre til en svak oppvarming av sjøvannet i nærområdet. Dette vil kunne føre til økt produksjon av alger og fremvekst av varmekjære algearter i strandsonen. Utbyggingen sannsynligvis ikke ha negative konsekvenser for havbruksnæringen i området. Bruk av varmt spillvann fra anlegget til smolt- og torskeoppdrett vil være positivt for næringen. Denne muligheten betinger at vannet ikke er forurenset av utslippene fra det biologiske renseanlegget.

Ballastvann en fare

Ballastvannproblematikken er ofte et forsømt tema. Det er tidligere registrert oppblomstringer i Lofotenområdet som mistenkes å ha sammenheng med ballastvann. Fjorårets Chatonella-oppblomstring i Nordsjøen kan være en av en rekke oppblomstringer som skyldes introduksjon av skadelig phytoplankton. Det ville være svært uheldig om utslipp av ballastvann skulle introdusere giftalger i Barentshavet. Å tømme store mengder ballastvann i åpent hav utenfor kysten av Troms og Finnmark er ingen god løsning.

Utbyggingsstøy kan gi reduserte fangster

Installasjoner og rørledninger vil til en viss grad være til hinder for utøving av fiske. I utbyggingsperioden vil det være en sikkerhetssone på 500 m rundt aktivitetsområdene, noe som kan være til hinder for trålerflåten under rørleggingsperioden. Det vil også kunne bli en del støy i utbyggingsfasen forårsaket av boring, graving, rørledning, helikoptertrafikk, båtrafikk, leggeskip etc. som kan virke skremmende eller forstyrrende på fisk og dermed i en overgangsfase gi reduserte fangster.

Les hele konsekvensutredningen