Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Utsiktene for kyst- og fjordfiske av brisling i 2002

19.02.2002
Havforskningsinstituttet har siden 1968 foretatt kartlegging av brisling og mussa i utvalgte fjorder på Vestlandet i november-desember. Undersøkelsen er senere utvidet og fra 1994 har den også omfattet kyst-og fjordområder øst for Lindesnes. Et av hovedformålene er å gi prognoser for neste års brislingfiske. Dette gis ut fra akustisk mengdeindeks av 0-gruppe brisling (årets yngel) i de enkelte kyst-og fjordområdene.

Fakta om kyst- og fjordbrisling

Latinsk navn: Sprattus sprattus
Familie: Clupeidae
Maksimumsstørrelse: 19,5 cm og 54 g
Levetid: Sjelden mer enn 4–5 år
Leveområde: Utbredt fra Svartehavet til Finnmark; i kyst- og fjordområdene langs vestkysten av Norge, men sjelden nord for Helgelandskysten. De viktigste områdene er Østersjøen, Skagerrak–Kattegat og Nordsjøen.
Hovedgyteområde: Ikke kjent. I våre nærområder gyter brislingen pelagisk i Nordsjøen, Skagerrak–Kattegat og i fjordene.
Gytetidspunkt: Lang gytesesong. Den viktigste perioden i våre farvann er mai–juni.
Ernæring: Brislingen er planktonspiser med små krepsdyr (hoppekreps) som viktigste føde. Den er selv en viktig matfisk for andre arter som sjøørret, hvitting, torsk, makrell og sjøfugl.

Kyst og fjordbrisling

Kontaktpersoner

Else Torstensen
958 72 665