Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Gode registreringer på årets kolmuletokt

29.04.2002
Til tross for et stort fiske i 2001 på over 1.7 million tonn viser gytebestanden av kolmule ingen tegn til reduksjon. Havforskningsinstituttets siste tokt på gytefeltene vest av De britiske øyer viser tvert imot en økning i bestanden. En samtidig russisk dekning av det samme området registrerer imidlertid langt lavere mengder av kolmule.

Forskningsfartøyet Johan Hjort gjennomførte i perioden 23 mars til 24 april en undersøkelse av kolmulas gytebestand. Formålet var å bestemme utviklingen av bestandens størrelse og sammensetning i forhold til tidligere undersøkelser. Undersøkelsen ble gjennomført samtidig med to russiske fartøy i de samme områdene. Det ble etter toktet holdt et møte mellom de russiske og de norske forskerne for å diskutere årets resultater. I et samarbeid med næringen ble det også samlet inn prøver fra kommersielt fiske i den samme perioden. Disse dataene er ennå ikke bearbeidet.

Johan Hjort registrerte i 2002 om lag dobbelt så mye kolmule som i tilsvarende undersøkelse i 2001. Bestanden er dominert av to- og treåringer (1999- og 2000-årsklassene). Det er en betydelig styrking av gytebestanden at flere årsklasser bidrar, men undersøkelsen viser fremdeles at det er ungfisk som dominerer. Resultatene styrker inntrykket fra fjorårets undersøkelser i Norskehavet som viste at de nevnte årsklassene er sterke. Med tanke på det gigantiske uttaket de siste år, så ser trolig disse to årsklassene av de aller sterkeste som er målt i denne tidsseriens mer enn 20-årige historie. Disse årsklassene kommer på toppen av en nesten kontinuerlig god rekruttering fra 1995. Unntaket er 1998-årsklassen som var svak. Den eksepsjonelle rekrutteringssituasjonen forklarer hvorfor bestanden har tålt det sterke beskatningspresset. Sett i et lengre perspektiv er det vanlig at man i en tilsvarende periode bare har 1-2 årsklasser som ligger over middels styrke.

De russiske undersøkelsene viser en totalbestand under det halve av de norske beregningene. En direkte sammenligning av russiske og norske målinger viste at den russiske instrumenteringen gir betydelig lavere akustisk tetthet i de dyp der kolmula lever. Dette forklarer noe av denne forskjellen. En tidsforskyving av den geografisk dekningen kan også ha stor betydning for de endelige beregningene og kan forklare noe av variasjonen mellom de norske og russiske tallene. Resultatene fra de felles undersøkelsene vil bli underlagt en bredere analyse på et seinere tidspunkt.

En norsk rapport og en felles norsk-russisk rapport er sendt til ICES-arbeidsgruppen som behandler kolmule. Denne arbeidsgruppen vil behandle dataene de kommende 14 dagene, og ICES vil gi sin anbefaling om uttak i 2003 i begynnelsen av juni.


Kontaktpersoner

Toktleder Olav Rune Godø 55 23 86 75
Forskningsdirektør Åsmund Bjordal 55 23 86 90 - 90 69 67 01
Informasjonssjef Jo Høyer 55 23 85 21 - 95 11 92 16 - 55 32 27 13 (p)

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule