Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Gjenoppbygging av torskebestanden i Nordsjøen er nødvendig

20.10.2001
Bestanden av nordsjøtorsk er på et historisk lavt nivå. ICES anbefaler at det settes i verk en plan for gjenoppbygging av bestanden, og at fisket i 2002 reduseres til et minimum. For hyse og sei i Nordsjøen anbefales henholdsvis en kvote på 94 000 tonn og 135 000 tonn for neste år. For nordøstatlantisk makrell anbefaler ICES at fangsten ikke overstiger 694 000 tonn, og for lodde i Barentshavet en kvote på inntil 650 000 tonn. Dette er noen av anbefalingene som den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) legger fram for 2002.

Torsk i Nordsjøen

Torskebestanden i Nordsjøen er utenfor sikre biologiske grenser. Gytebestanden har vært under føre-var-grensen siden 1984 og var i 2001 på et historisk lavnivå. ICES peker på at muligheten for kollaps i bestanden er høy. Fiskedødeligheten er meget høy, og har vært over føre-var-grensen siden 1980. Med unntak av 1996-årsklassen har rekrutteringen siden 1987 vært under gjennomsnittet. 1997- og 2000-årsklassene er de laveste som er målt.

ICES anbefaler at det etableres en plan som skal sikre en rask gjenoppbygging av gytebestanden av nordsjøtorsk til over 150 000 tonn. Dersom dette ikke blir satt i verk, anbefaler ICES at fiskedødeligheten i 2002 reduseres til lavest mulig nivå. ICES har gjentatte ganger pekt på at reduksjon i kvote alene er ikke tilstrekkelig for å bygge opp igjen bestanden. Det må også til en reduksjon av fiskeinnsatsen. Reguleringene må i tillegg omfatte endring i fiskemønster og tiltak som hindrer utkast, feilrapportering av fangst, og tiltak som reduserer bifangst av torsk i andre fiskerier.

Hyse og sei i Nordsjøen

Også hysebestanden er høstet utenfor sikre biologiske grenser. 1999-årsklassen er sterk og kan bære bestanden på kort sikt, men er den eneste årsklassen som i størrelse er over gjennomsnitt. For å beskatte hysebestanden etter gjeldende føre-var-prinsipper, anbefaler ICES et beskatningsnivå som tilsvarer et fiske for konsum som er lavere enn 94 000 tonn neste år.

Seibestanden i Nordsjøen er innenfor sikre biologiske grenser. ICES anbefaler en fangst på mindre enn 135 000 tonn sei i Nordsjøen i 2002. Mangel på opplysninger om innkomne årsklasser gjør at grunnlaget for framskriving av bestanden er usikker.

Makrell i Nordøst-Atlanteren

Makrellen i Nordøst-Atlanteren forvaltes som en bestand (nordøstatlantisk makrell). Den består av tre gytekomponenter; den vestlige, den sørlige og den i Nordsjøen. Den samlede bestanden er høstet utenfor sikre biologiske grenser. For 2000 og de følgende årene er Norge, EU og Færøyene blitt enige om å sette en totalkvote som tilsvarer en fiskedødelighet mellom 0,15 og 0,20 for de aldersgruppene som dominerer fangstene. Bestandsnivå og framskriving av bestanden er ekstra usikker ettersom det er tre år siden sist gytebestanden ble estimert.

ICES mener at bestanden ikke bør beskattes ut over føre-var-nivået for fiskedødelighet ( 0,17) og tilrår en fangst i 2002 på ikke mer enn 694 000 tonn. Dette omfatter fangst i alle områder der nordøst-atlantisk makrell fanges. Resultatene er usikre og foreløpige data for eggtokt i 2001 antyder at framskrivingen kan være for optimistisk.

Lodde i Barentshavet

Loddebestanden i Barentshavet er innenfor sikre biologiske grenser. For ikke å komme under foreslått minimumsnivå på gytebestanden, anbefaler ICES at totalfangsten ikke overstiger 650 000 tonn. Anbefalingen bygger på at fisket må foregå i perioden januar til april, og at det bare er gytebestanden det skal fiskes på.

Kontaktpersoner:

Forsker Odd Smedstad 55 23 86 83 (arb) - 55317706 (priv) - 90079867 (mob)
Forsker Harald Gjøsæter (lodde og makrell) 55 23 84 17 (arb) - 41479177 (mob)
Forskningsdirektør Åsmund Bjordal 55 23 86 90 (arb) - 90696701 (mob)
Informasjonssjef Jo Høyer 55 23 85 21 (arb) - 95 11 92 16 (mob)