Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Marin overvåking samordnes

02.11.2001
Globale klimaendringer, spredning av miljøgifter og radioaktivitet, endringer i miljøtilstanden i Arktis, algeoppblomstring og nye arter i vår marine fauna. Dette er eksempler på at tilstanden i våre kyst- og havområder endres. Økt fokus på forurensning og klimaendringer i norske havområder viser behovet for å styrke den marine overvåkingen og varslingen.

Dette er bakgrunnen for at fem norske forskningsinstitusjoner nå går sammen om å etablere et nasjonalt råd for marin overvåking og varsling.

Bak initiativet står Norsk Polarinstitutt, Det norske meteorologiske institutt, Norsk institutt for vannforskning, Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling og Havforskningsinstituttet. Disse representerer miljøer som har som oppgave å overvåke norske kyst- og havområder.

Målet for samarbeidet er å koordinere og videreutvikle den marine overvåkingen, utforme en felles nasjonal datapolitikk for overvåkingsdata og vurdere bruk av ny teknologi. Det er også et mål å samkjøre dette arbeidet mot store internasjonale overvåkingsprogrammer. Rådet skal dessuten arbeide for at norsk kunnskap og teknologi skal kunne utnyttes i det internasjonale samarbeidet.

Hvorfor overvåke og samle data?

Gjennom systematisk overvåking ved hjelp av blant annet faste stasjoner, satellitter og fartøyer samles det over tid inn et stort datagrunnlag. Registrering av globale klimaendringer og spredning og effekter av miljøgifter krever en langsiktig overvåking basert på faste observasjoner. I tillegg vil algeoppblomstringer og introduksjon av nye arter kreve at våre kyst- og havområder overvåkes systematisk.

Manglende forståelse hos bevilgende myndigheter når det gjelder nytten og nødvendigheten av overvåking og varsling er årsaken til at rådet er opprettet.

Roald Vaage, Havforskningsinstituttet ble valgt som leder av rådet for de første to årene. Sekretariatet vil ligge hos Havforskningsinstituttet.

Kontaktpersoner:

Adm . dir. Roald Vaage, Havforskningsinstituttet: 55 23 85 19
Forsker Harald Loeng, Havforskningsinstituttet: 55 23 84 66
Informasjonssjef Jo Høyer, Havforskningsinstituttet: 5523 85 21 – 95 11 92 16