Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norsk vårgytende sild: 1998-årsklassen på plass i Vestfjorden

30.11.2001
Havforskningsinstituttets årlige tokt for å kartlegge bestanden av norsk vårgytende sild i Vestfjordområdet er avsluttet. F/F 'Johan Hjort' registrerte gode sildeforekomster i ytre del av Ofotfjorden og Tysfjorden, og i indre del av Vestfjorden.

En betydelig del av forekomstene besto av sild av 1998 årsklassen. Det kan, ut i fra informasjoner fra bl.a. sildefisket tidligere i høst, tyde på at hovedinnvandringen av denne årsklassen først har foregått utover i november.

Mesteparten av 1998 årsklassen vandret ut av Barentshavet våren 2001, og ble i juli-august registrert i havområdet utenfor Vesterålen-Troms. Det at årsklassen nå opptrer i Vestfjordområdet kan være en indikasjon på at den vil oppta samme vandringsmønster som den voksne silda.

Totalkvoten for norsk vårgytende sild for 2002 er satt til 850 000 tonn. Denne kvoten er i samsvar med de observasjoner en så langt har gjort av bestanden. En antar at 1998 årsklassen vil utgjøre en betydelig del av fangstene i 2002, spesielt i høstfisket. Gytebestanden av norsk vårgytende sild har avtatt siden 1997, men en venter at 1998 årsklassen vil kunne gi en viss styrking av gytebestanden fra og med 2003 når denne årsklassen blir fullt rekruttert.

Kontaktpersoner:

Forsker Ingolf Røttingen, p.t. på FF "Johan Hjort": 94 50 97 10
Seksjonsleder Olav Rune Godø: 55 23 86 75
Forskningsdir. Åsmund Bjordal: 55 23 86 90
Informasjonssjef Jo Høyer: 55 23 85 21