Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Torsk og hyse om lag som ventet

09.03.2001
Foreløpige indekser for torsk og hyse fra årets vintertokt samsvarer godt med de siste bestandsprognosene. Sammenliknet med fjorårets tokt er det tegn til en viss økning i den fiskbare bestanden for både torsk og hyse. Dette er de foreløpige resultatene fra årets vintertokt der Havforskningsinstituttets fartøyer 'G.O. Sars', 'Johan Hjort' og det russiske forskningsfartøyet 'Persey 4' deltok. Årets tokt, som kartlegger bunnfiskbestandene i Barentshavet, har dekket de viktigste områdene, og har også hatt brukbar dekning i russisk økonomisk sone.

Torsk

 • Det er 5- og 6-åringene som representerer hovedtyngden av den fiskbare bestanden av torsk. Forekomsten av eldre fisk er liten.
 • De yngste aldersgruppene av torsk er godt under middels nivå
 • 2000-årsklassen av torsk ser ut til å bli godt under middels og 1999-årsklassen er bekreftet som svak
 • torsken har hatt bedre individvekst siste år enn foregående år. Det er også tegn til bedre overleving for den yngste fisken.

Hyse

 • For hyse er det 4- og 5-åringene som utgjør hovedtyngden av den fiskbare bestanden
 • Også for hyse er det registrert lite av den eldste fisken
 • De yngste aldersgruppene av hyse er lovende
 • Hysa viste i 2000 tegn til bedret individvekst, mens årets observasjoner tyder på at dette nå har stagnert

Materialet fra toktet er ikke ferdig bearbeidet. De endelige resultater vil sammen med en rekke andre observasjoner inngå i en ny bestandsvurdering og rådgivning i mai.

Vintertoktet har vært gjennomført hvert år siden tidlig på 1980-tallet med 2-3 fartøy. Det er det viktigste toktet for mengdemåling av torsk og hyse i Barentshavet, og er et kombinert bunntrål- og akustikktokt. Det er først og fremst den umodne delen av torskebestanden forskerne undersøker på dette toktet.

Kontaktpersoner

Asgeir Aglen, 55 23 86 80
Kjell Nedreaas, 55 23 86 71
Åsmund Bjordal, 55 23 86 90
Informasjonssjef Jo Høyer, 55 23 85 21 / 95 11 92 16

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

 • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
 • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
 • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet