Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Satsingsområder 2002: Utstyr og instrument

30.07.2001
Havforskningsinstituttet er sterkt avhengig av teknologi. Derfor prioriteres økte bevilgninger til vitenskapelig utstyr og instrument.

Rekkefølgen på instituttets ønskeliste for statsbudsjettet 2002 er videre:

  • mer midler til en ressursrådgivning som skal sikre bærekraftige fiskerier
     
  • styrke miljøovervåkningen og dokumentasjonen av miljøkvaliteten i havet
     
  • styrke havbruk ved økt forskningsinnsats på fôrressurser, miljø og torsk

Utenom behovet for vitenskapelig utstyr og instrument, er det arbeidet med å utvikle en økosystembasert forvaltning som er den røde tråden i satsingen både i ressurs-, miljø- og havbruksforskningen.

Utstyr og instrument

En stor del av instituttets forskning er avhengig av utstyr og instrumenter som er oppdaterte og holder kvalitet i forhold til dagens faglige utfordringer. Det er nødvendig både å rette opp etterslepet på utstyrsfronten med en større engangsbevilning, og at Havforskningsinstituttet får en fast årlig utstyrsbevilgning. Instituttet ønsker en økning på 15,1 millioner kroner på kap. 1020 og 16,2 millioner til instrument på fartøyene (kap. 1021).

Flerbestandsforvaltning og miljøkvalitet

På andreplass ønsker Havforskningsinstituttet å styrke ressursrådgivningen for å utvikle videre en økosystembasert forvaltning, hvor også ikke-kommersielle arter blir en del av grunnlaget for rådgivningen. Instituttet ønsker en ekstra innsats på 6,9 mill kroner til dette arbeidet. Miljøovervåkningen økes med 8,6 millioner kroner for å kunne dokumentere miljøkvaliteten i våre kyst- og havområder. Styret uttrykte i behandlingen av 2002-satsingen bekymring for at miljøforskning og forskning på virkningen av økt menneskelig aktivitet ikke får nødvendig prioritet. Miljøets betydning for verdiskapingen i fiskeri og havbruk bør tillegges stor vekt, heter det blant annet i styrets vedtak.

Havforskningsinstituttets styre konstaterer at havbruk fikk gjennomslag for en del viktige saker på 2001-budsjettet, men også at det her fortsatt er store faglige utfordringer. Havbruksforskningen foreslås økt med 18,2 millioner kroner der økt forskningsinnsats på fôrressurser, forvaltningsrelatert forskning for et bærekraftig havbruk og torskeoppdrett blir prioritert.