Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ACFM anbefaler kvote på norsk-arktisk torsk på 263 000 tonn

06.11.2000
Gytebestanden av norsk-arktisk torsk er utenfor sikre biologiske grenser og fiskedødeligheten har de siste tre årene vært blant det høyeste som er observert. Det bør derfor ikke fiskes mer enn 263 000 tonn norsk-arktisk torsk i 2001.

Beskatningen av torsk i Nordsjøen er også alt for høy. Gytebestanden må bygges opp igjen ved å innføre tiltak som hindrer direkte fiske, utkast og feilrapportering av fangst.

Det uttrykkes bekymring for at tilgangen på toktdata i nord er blitt begrenset ved at norske forskningsfartøy ikke har fått full tilgang til russisk økonomisk sone.

Dette er noe av innholdet i anbefalingene som den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) nå legger fram for 2001.

Norsk-arktisk torsk
Det er nødvendig å sette i verk en plan for gjenoppbygging av bestanden av norsk-arktisk torsk der målet er en gytebestand på over 500 000 tonn. ICES anbefaler at fiskedødeligheten (beskatningsgraden) de neste to årene ikke bør være høyere enn 0,32. Det betyr at fisket i 2001 ikke bør overstige 263 000 tonn. For å bygge opp igjen gytebestanden er det derfor spesielt viktig å redusere fangst av ungfisk, heter det i kommentarene fra ICES.

For første gang er det gitt anbefaling for fiske på kysttorsk. ICES tilrår at fisket på kysttorsk følger mønsteret fra anbefalingene for norsk-arktisk torsk. Fisket bør ikke overstige 22 000 tonn i 2001.

Lodde
Loddebestanden i Barentshavet er innenfor sikre biologiske grenser. For ikke å komme under foreslått minimumsnivå på gytebestanden, anbefaler ICES at totalfangsten ikke overstiger 630 000 tonn. Anbefalingen bygger på at fisket må foregå i perioden januar til april, og at det bare er gytebestanden det skal fiskes på.

Andre bestander i nord
Beskatningen av norsk-arktisk hyse er for høy. For å unngå at gytebestanden kommer under føre var-grensen de neste tre årene, og at bestanden høstes i henhold til føre-var prinsipper, anbefaler ICES at fangsten ikke overstiger 66 000 tonn neste år.

Seibestanden er også for høyt beskattet, men gytebestanden er imidlertid godt over føre var-nivå. Fiskemønsteret synes å ha blitt bedre de siste årene. ICES anbefaler at fangstene i 2001 ikke overstiger 115 000 tonn.

Det er ikke satt noen mål for hvordan blåkveite-bestanden skal forvaltes, men bestanden synes å ha en positiv utvikling. ICES anbefaler at fangstene reduseres til mindre enn 11 000 tonn i 2001.

ICES tilrår at man ikke fortsetter det direkte fisket på vanlig uer før det er etablert en plan for forvaltning av denne bestanden.

ICES anbefaler at det ikke blir fisket på snabeluer før toktresultat kan vise til en markert økning i gytebestanden. Det blir også tilrådd at bifangst av snabeluer i andre fiskerier blir redusert til et minimum.

Makrell
Makrellen i Nordøst-Atlanteren forvaltes som en bestand (nordøst-atlantisk makrell). Den består av tre gytekomponenter; den vestlige, den sørlige og den i Nordsjøen. Den samlede bestanden er trolig innenfor sikre biologiske grenser. Gytekomponenten i Nordsjøen er fortsatt på et svært lavt nivå og utenfor sikre biologiske grenser. I 1997 ble Norge og EU enige om en plan for forvaltningen av den felles makrellbestanden. For 2000 og de følgende årene er Norge, EU og Færøyene blitt enige om å sette en totalkvote som tilsvarer en fiskedødelighet mellom 0,15 og 0,20 for de aldersgruppene som dominerer fisket.

ICES mener at bestanden ikke bør beskattes ut over føre var-nivået for fiskedødelighet og tilrår en fangst på 665 000 tonn. Dette omfatter fangst i alle områder der nordøst-atlantisk makrell fanges. ICES anbefaler mest mulig vern av makrell i Nordsjøen, og at det blir plassert observatører om bord i fartøy for å beregne utkast av makrell der det synes å være et problem.

Sei, torsk og hyse i Nordsjøen
Seibestanden i Nordsjøen er utenfor sikre biologiske grenser. ICES anbefaler at fiskedødeligheten reduseres med 20 prosent. Noe som tilsvarer en fangst på mindre enn 87 000 tonn sei i Nordsjøen i 2001.

Torskebestanden i Nordsjøen er utenfor sikre biologiske grenser. Det fiskes fortsatt for mye torsk i Nordsjøen. Gytebestanden er forsatt så lav at muligheten er stor for at det blir produsert dårlige årsklasser. Med unntak av 1996-årsklassen har rekrutteringen siden 1987 vært under gjennomsnittet. ICES anbefaler at fiskedødeligheten i 2001 reduseres til lavest mulig nivå.

Det må etableres en plan for å bygge opp igjen gytebestanden av nordsjøtorsk, og reduksjon i fisket er ikke tilstrekkelig for å bygge opp igjen bestanden. Reguleringen må også omfatte endring i fiskemønster og tiltak som hindrer utkast, feilrapportering av fangst, og tiltak som reduserer bifangst av torsk i andre fiskerier.

Også hysebestanden er utenfor sikre biologiske grenser, men den rike 1999-årsklassen burde kunne bringe gytebestanden opp på et forsvarlig nivå i 2002. For å beskatte hysebestanden etter gjeldende føre var-prinsipper, anbefaler ICES et beskatningsnivå som tilsvarer et fiske på 60 000 tonn neste år. ICES tilrår at det blir satt i verk tiltak som kan redusere det store utkastet av hyse.

Kontaktpersoner:
Forsker Asgeir Aglen, tlf 55238680.
Forskningsdirektør Åsmund Bjordal, tlf 55238690.
Informasjonssjef Jo Høyer, tlf 55238521, 95119216, 55329908.
Informasjonskonsulent Kari Østervold Toft 55238538, 91380629.

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)