Veronika Sele

Forsker
Telefon: 91529138
Avdeling: Trygt fôr

Eg har min bakgrunn i miljøkjemi/analytisk kjemi (Universitetet i Bergen), og har tidligere arbeidet med veterinære legemidler i mat. Ved NIFES arbeider eg under Trygt fòr seksjonen, der eg er arbeider med sporelementer/metaller, med fokus på spesieringsanalyser av elementer. Arsen og arsenforbindelser i marine oljer (arsenolipider) har vært spesielt av interesse (PhD grad).Arbeidsområde
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Mitt arbeidsområdet er metaller/elementer, og dei naturlege kjemiske forbindingar (spesier) av element i marine prøver. Et særskilt fokus er retta mot grunnstoffa arsen og selen, som begge fins i naturlig høge konsentrasjonar i marine prøvar, som t.d. fisk. Arbeidet mitt har vært spesielt fokusert på ei gruppe arsenforbindingar som fins naturlig i fiskeoljer og andre marine oljer, med fellesnamnet «arsenolipider».


Ein viktig del av arbeidet mitt er retta mot utvikling av nye analysemetodar. For å kunne bestemme dei ulike forbindingane av element blir det nytta avanserte kromatografiske separasjonsmetodar (som gass kromatografi og væskekromatografi), element-spesifikke detektor (induktivt koplet plasma masse spektrometri; ICP-MS) så vel som massespektrometri for å bestemme kjemiske strukturer.


Sidan toksisitet og biotilgjengelighet av element/metall er svært avhengig av kva form av element/metallet som er til stede, er det viktig å ha analyseverktøy og metodar for å kunne studere og dokumentere desse i prøvar knytta til både fòrtrygghet og mattrygghet.


 • 2015


  Veronika Sele, Jens Jørgen Sloth, Kåre Julshamn, Kasper Skov, Heidi Amlund

  A study of lipid- and water-soluble arsenic species in liver of Northeast Arctic cod (Gadus morhua) containing high levels of total arsenic

  Journal of Trace Elements in Medicine and Biology; Volum 30. S. 171-179
  • År: 2015
 • 2014


  Veronika Sele, Jens Jørgen Sloth, Bjarte Holmelid, Stig Valdersnes, Kasper Skov, Heidi Amlund

  Arsenic-containing fatty acids and hydrocarbons in marine oils -Determination using reversed-phase HPLC-ICP-MS and HPLC-qTOF-MS

  Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry; Volum 121. S. 89-96
  • År: 2014
 • 2013


  Veronika Sele, Heidi Amlund, Marc Berntssen, Jannicke Alling Bakkejord, Kasper Skov, Jens Jørgen Sloth

  Detection of arsenic-containing hydrocarbons in a range of commercial fish oils by GC-ICPMS analysis

  Analytical and Bioanalytical Chemistry; Volum 405.(15) S. 5179-5190
  • År: 2013
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)