Tanja Kögel

Forsker
Telefon: 94163526
Avdeling: Fremmed- og smittestoff

Publikasjoner

Populærvitenskapelige artikler

2015

Biologische Nanotubes verbinden Zellen im Körper - Transportwege für HIV und Krebs

Kögel, Tanja
BIOforum 38 p. 13-15
2014

Nanotubes - eine neuentdeckte interzelluläre Kommunikationsstruktur. Wir sind stärker vernetzt als wir glaubten.

Dominik Frei, Tanja Kögel
Naturwissenschaftliche Rundschau 791 p. 229
2014

Nanorørenes oppdagelse kan gi nye muligheter for å bekjempe HIV og kreft. Og det er bare fordi noen var klarsynte nok til å ikke overse dem.

Kögel, Tanja
Aftenposten Viten
2003

Intrazelluläre Logistik: Die Ausschleusung von Botenstoffen

Tanja Kögel, Rüdiger Rudolf, Hans-Hermann Gerdes
GIT Labor-Fachzeitschrift

Vitenskapelige artikler (NVI)

2015

Novel microscopy-based screening method reveals regulators of contact-dependent intercellular transfer

Dominik Michael Frei, Erlend Hodneland, Ivan Rios Mondragon, Anne Pierrette Burtey, B Neumann, Jutta Bulkescher, Julia Schölermann, Rainer Pepperkok, Hans-Hermann Gerdes, Tanja Kögel
Scientific Reports 5:12879
2015

Intercellular transfer of transferrin receptor by a contact-, Rab8-dependent mechanism involving tunneling nanotubes

Anne Pierrette Burtey, Marek Wagner, Erlend Hodneland, Kai Ove Skaftnesmo, Julia Schölermann, Ivan Rios Mondragon, Heidi Espedal, Anna Golebiewska, Simone Niclou, Rolf Bjerkvig, Tanja Kögel, Hans-Hermann Gerdes
The FASEB Journal 29 p. 4695-4712
2013

Rab3D is critical for secretory granule maturation in PC12 cells

Tanja Kögel, Rüdiger Rudolf, Erlend Hodneland, John Copier, Romano Regazzi, Sharon A. Tooze, Hans-Hermann Gerdes
PLoS ONE 8
2013

CellSegm - a MATLAB toolbox for high-throughput 3D cell segmentation.

Erlend Hodneland, Tanja Kögel, Dominik Frei, Hans-Hermann Gerdes, Arvid Lundervold
Source Code for Biology and Medicine 8(1)
2010

Versatile roles for myosin Va in dense core vesicle biogenesis and function

Tanja Kögel, Margarethe Bittins, Rüdiger Rudolf, Hans-Herman Gerdes
Biochemical Society Transactions 38 p. 199-204
2010

Roles of myosin Va and Rab3D in membrane remodeling of immature secretory granules

Tanja Kögel, Hans-Herman Gerdes
Cellular and molecular neurobiology 30 p. 1303-1308
2010

Maturation of secretory granules.

Tanja Kögel, Hans-Hermann Gerdes
Results Probl Cell Differ 50:1-20
2006

The role of myosin Va in secretory granule trafficking and exocytosis

Tilo Wolf Eichler, Tanja Kögel, Nickolay V Bukoreshtliev, Hans-Herman Gerdes
Biochemical Society Transactions 34 p. 671-674
2003

Myosin Va facilitates the distribution of secretory granules in the F-actin rich cortex of PC12 cells.

Rüdiger Rudolf, Tanja Kögel, Sergei A. Kuznetsov, T Salm, Oliver Schlicker, Andrea Hellwig, JA 3rd Hammer, Hans-Hermann Gerdes
Journal of Cell Science 116 p. 1339-1348

Kapitler og bøker

2009

Large-dense core vesicles

Tanja Kögel, Hans-Hermann Gerdes
p. 383-390

Kartlegging av Helseskadelige Stoffer i Sjømat i det Norske Fiskeriområdet

Jeg leder en basisundersøkelse der vi kartlegger nivåene av helseskadelige stoffer i hyse. Hyse spises av store og små, for eksempel i form av fiskeboller og –kaker. Basisundersøkelsen vil levere verdifull data for kostholdsråd, fiskerinæring og miljøovervåkning.

NIFES har, med oppstart i 2006, gjennomført en serie basisundersøkelser i de kommersielt viktige sjømatartene torsk, sild, makrell, sei og blåkveite. I basisundersøkelser undersøker vi mengden av uønskete stoffer i fisken med bred geografisk spredning og i forskjellige sesonger, ofte i mer enn 1000 fisk per studie. De er enestående i sitt omfang og en solid basis til å vurdere mattrygghet og miljøbelastning i dag og for å skreddersy videre oppfølging av særlig utsatte områder over tid og ved eventuelle utslipp. Det oppnås også muligheten til geografisk avgrensning av eventuelle funn av høye verdier, som ledetråd i søket etter forurensningskilder.

Hyse ( Melanogrammus aeglefinus ) er en fisk med hvit filet og i slekt med torsk. Den forekommer i alle norske havområder. Hyse utgjør i dag 1/13 del av den norske fiskeriinntekten, med over 100 000 tonn årlig fangst som har en verdi på ca. en milliard norske kroner. Bestanden er blitt mye mer stabilt i de siste årene etter iverksetting av forvaltningsplaner innenfor Norge, mellom Russland og Norge (2004) og mellom EU og Norge (2008) og omtales som bærekraftig.

En grundig kartlegging av helseskadelige stoffer som tungmetaller, PCB, dioksin og furan, flammehemmere, hydrokarboner, tensider og pesticider skal gjennomføres i filet og lever av over 1000 hyser fra 23 havområder og gjennom forskjellige årstider. Fordi hyse spiser mest bunndyr vil vi i tillegg sammenligne analyseverdiene med sediment analyser fra mareano.no for å se etter mulige korrelasjoner. Fisken blir fanget av Havforskningsinstituttets referanseflåte og levert og analysert av NIFES’ egne laboratorier og underleverandører i løpet av 2015 og 2016.

 

Videre har jeg overtatt ledelsen av overvåknings- og kartleggingsprogrammet «forurensede havner og fjorder» i oppdrag av Mattilsynet som har som formål å skaffe fram kunnskap om forurensede stoffer i fisk og sjømat som fangstes ved rekreasjonsfiske til privat konsum. I 2015 vil vi undersøke torsk fra Indre Oslofjord.

I et felles prosjekt med Havforskningsinstituttet undersøker vi status quo av forurensinger i Repparfjorden i flere stasjonære arter for å skaffe basisinformasjon før en eventuell etablering av en sjødeponi.

Definering av standarder for mikroplastik-analyse og nivå av mikroplast i Europeiske farvann (BASEMAN) – JPI Oceans

Fra 2016 starter BASEMAN-konsortiet sitt arbeid der jeg leder deler av prosjektet.

Global utbredelse og akkumulering av små plastpartikler (< 5 mm), kalt mikroplast (MP), i marine habitater og opptak av MP i diverse marine biota er nå velkjent blant forskere og styremakter i hele verden. Det er mangel på standardiserte operative protokoller (SOP) for MP prøvetaking, ekstraksjon, rensing, identifisering og kvantifisering, og dette gjør det vanskelig, om ikke umulig, å sammenligne det økende antallet mikroplast studier. Følgelig er det en mangel på pålitelig informasjon om konsentrasjoner og sammensetning av plastpolymerer i det marine miljøet.

BASEMAN er et forskningsprosjekt på tvers av disipliner og landegrenser og har som mål å løse utfordringene relatert til manglende standardisering. Prosjektet adresserer de to hovedtemaene i JPI-Oceans pilot-utlysningen som omhandlet økologiske aspekter av MP partikler i det marine miljøet: 1) Validering og harmonisering av analytiske metoder, som er uunnværlig for 2) Identifisering og kvantifisering av MP. Resultatene vil gi EU og nasjonale styresmakter verktøy og metoder som er nødvendig for å beskrive og overvåke utbredelsen og fordelingen av MPs i miljøet.

 

 

 

Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner

 

 

 

 

 • "Novel microscopy-based screening method reveals regulators of contact-dependent intercellular transfer". Sci Rep. 2015 Aug 14;5:12879. doi: 10.1038/srep12879: Frei DM, Hodneland E, Rios-Mondragon I, Burtey A, Neumann B, Bulkescher J, Schölermann J, Pepperkok R, Gerdes HH, Kögel T (Research Article).
 • "Intercellular transfer of transferrin receptor by a contact-, Rab8-dependent mechanism involving tunneling nanotubes." FASEB J. 2015 Jul 28. pii: fj.14-268615: Burtey A, Wagner M, Hodneland E, Skaftnesmo KO, Schölermann J, Mondragon IR, Espedal H, Golebiewska A, Niclou SP, Bjerkvig R, Kögel T, Gerdes HH (Research Article).
 • "Biologische Nanotubes verbinden Zellen im Körper - Transportwege für HIV und Krebs". Bioforum, 38,2, 9.2015. www.git-labor.de/file/track/14214/1 : Kögel T (Popular Scientific Article).
 • “Biologiske nanorør forbinder cellene i kroppen og fungerer som snarveier for HIV og kreft» 08.2014. http://www.aftenposten.no/viten/Biologiske-nanoror-forbinder-cellene-i-kroppen-og-fungerer-som-snarveier-for-HIV-og-kreft-7664719.html (Newspaper Article).
 • Nanotubes - eine neuentdeckte interzelluläre Kommunikationsstruktur - Wir sind stärker vernetzt als wir glaubten. 05/2014; 791(67):229. Naturwissenschaftliche Rundschau (Popular Scientific Article).
 • «CellSegm - a MATLAB toolbox for high-throughput 3D cell segmentation”. Source Code Biol Med . 2013 Aug 9;8(1):16. doi: 10.1186/1751-0473-8-16: Hodneland E, Kögel T, Frei DM, Gerdes HH, Lundervold, A (Research Article).
 • “Rab3D is critical for secretory granule maturation in PC12 cells.” PLoS One . 2013;8(3):e57321. doi: 10.1371/journal.pone.0057321, Kögel T, Rudolf R, Hodneland E, Copier J, Regazzi R,Tooze S, Gerdes HH (Research Article).
 • Roles of myosin Va and Rab3D in membrane remodeling of immature secretory granules” Cell Mol Neurobiol . 2010 Nov;30(8):1303-8. doi: 10.1007/s10571-010-9597-6: Kögel T, Gerdes HH (Proceedings).
 • “Distinct roles of myosin Va in membrane remodeling and exocytosis of secretory granules”. Traffic . 2010 May;11(5):637-50. doi: 10.1111/j.1600-0854.2010.01048.x: Kögel T, Rudolf R, Hodneland E, Hellwig A, KuznetsovSA, Seiler F, Söllner TH, Barroso J, Gerdes HH (Research Article).
 • “Versatile roles for myosin Va in dense core vesicle biogenesis and function”. Biochem Soc Trans 2010, 38: 199-204: Kögel T, Bittins CM, Rudolf R, Gerdes HH (Review).
 • “Maturation of secretory granules”. Results Probl Cell Differ . 2010;50:1-20. doi: 10.1007/400_2009_31.: Cellular Peptide Hormone Synthesis and Secretory Pathways: Kögel T, Gerdes HH (Book chapter)
 • Key processes and structures: Large-dense core vesicles” New Encyclopedia of Neuroscience 2009, Pages 383–390: Kögel T and Gerdes HH (Book chapter)
 • The role of myosin Va in secretory granule trafficking and exocytosis” Biochem Soc Trans 2006, 34: 671-674: Eichler TW, Kögel T, Bukoreshtliev NV, Gerdes HH. (Review Article)
 • Aggregation, Sorting and Transport of Chromogranins in the Regulated Secretory Pathway”. Curr. Med. Chem. – Immun., Endoc. & Metab. 04.2004: GerdesHH, Rudolf R and Kögel T. http://dx.doi.org/10.2174/1568013043357653 (Review Article)
 • Myosin Va facilitates the distribution of secretory granules in the F-actin rich cortex of PC12 cells”. J Cell Sci . 2003 Apr 1;116(Pt 7):1339-48. Rudolf R, Kögel T, Kuznetsov SA, Salm T,Schlicker O, Hellwig A, Hammer JA 3rd, Gerdes HH. (Research Article)
 • “ Intrazelluläre Logistik: Die Ausschleusung von Botenstoffen” GIT Labor- Fachzeitschrift 09.2003: Kögel T, Rudolf R und Gerdes HH  (Popular Scientific Article)
 • 2015


  Anne Pierrette Burtey, Marek Wagner, Erlend Hodneland, Kai Ove Skaftnesmo, Julia Schölermann, Ivan Rios-Mondragon, Heidi Espedal, A Golebiewska, SP Niclou, Rolf Bjerkvig, Tanja Kögel, Hans-Hermann Gerdes

  Intercellular transfer of transferrin receptor by a contact-, Rab8-dependent mechanism involving tunneling nanotubes

   

  The FASEB Journal;
  • År: 2015

  Dominik Michael Frei, Erlend Hodneland, Ivan Rios-Mondragon, Anne Pierrette Burtey, B Neumann, Jutta Bulkescher, Julia Schölermann, Rainer Pepperkok, Hans-Hermann Gerdes, Tanja Kögel

  Novel microscopy-based screening method reveals regulators of contact-dependent intercellular transfer

   

  Scientific Reports; Volum 5.
  • År: 2015
 • 2013


  Erlend Hodneland, Tanja Kogel, Dominik Frei, Hans-Hermann Gerdes, Arvid Lundervold

  CellSegm - a MATLAB toolbox for high-throughput 3D cell segmentation.

   

  Source Code for Biology and Medicine; Volum 8(1).(16)
  • År: 2013

  Tanja Kogel, Rüdiger Rudolf, Erlend Hodneland, John Copier, Romano Regazzi, Sharon A. Tooze, Hans-Hermann Gerdes

  Rab3D is critical for secretory granule maturation in PC12 cells.

   

  PLoS ONE; Volum 8(3):e57321.
  • År: 2013
 • 2010


  Tanja Køgel, Hans-Herman Gerdes

  Roles of myosin Va and Rab3D in membrane remodeling of immature secretory granules

   

  Cellular and molecular neurobiology; Volum 30.(8) S. 1303-1308
  • År: 2010

  Tanja Kogel, Rüdiger Rudolf, Erlend Hodneland, Andrea Hellwig, Sergei A. Kuznetsov, Florian Seiler, Thomas H. Söllner, João Barroso, Hans-Hermann Gerdes

  Distinct roles of myosin Va in membrane remodeling and exocytosis of secretory granules.

   

  Traffic : the International Journal of Intracellular Transport; Volum 5. S. 637-650
  • År: 2010
 • 2006


  Tilo Wolf Eichler, Tanja Køgel, Nickolay V Bukoreshtliev, Hans-Herman Gerdes

  The role of myosin Va in secretory granule trafficking and exocytosis

   

  Biochemical Society Transactions; Volum 34.(5) S. 671-674
  • År: 2006
 • 2003


  Rüdiger Rudolf, Tanja Kogel, Sergei A. Kuznetsov, T Salm, Oliver Schlicker, Andrea Hellwig, JA 3rd Hammer, Hans-Hermann Gerdes

  Myosin Va facilitates the distribution of secretory granules in the F-actin rich cortex of PC12 cells.

   

  Journal of Cell Science; Volum 116.(Pt 7) S. 1339-1348
  • År: 2003

 

 

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)