Lena Omli

Telefon: 414 11 357

Arbeider med

Overvåking av miljøkavlitet

Kystovervåkingsprogrammet (Miljødirektoratet)

Miljøparametere (klorofyll, partikulært CN)

Zooplankton taxonomi

Feltarbeid / forskningstokt

Curriculum Vitae

Cand. Scient fra UiB

FELASA C kurs i dyreforsøkslære

Faggrupper