Jan Henrik Simonsen

No image
Overingeniør
Telefon: 55906556
Avdeling: Plankton 2160

Arbeider med

Planteplankton, Fiskeegg og -larver, Mikroskopi

Curriculum Vitae

Utdannelse .

1975 - Eksamen artium, Arendal Gymnas, naturfaglinjen.

1978 - Cand. mag, Universitetet i Oslo.  Viktigste faggrupper: biologi og kjemi, i tillegg noe  naturgeografi, astronomi og databehandling.

1985 - Cand. real., Universitetet i Oslo.  Hovedfag i biologi ved Zoologisk institutt,  hovedoppgave:  "En undersøkelse av buksvømmere (Hemiptera, Corixidae) i littoralsonen i  seks innsjøer i Risør og Gjerstad kommuner, Aust Agder".

2001 – Emner Universitetet i Oslo:  Innføring i anvendt statistikk (ST005), samt forurensningseffekter i marine farvann (BMZ315), til sammen 8 vekttall.

Arbeidserfaring

Etter avsluttet utdannelse har jeg arbeidet på free-lance basis innen flere områder.  De fleste oppgavene har vært innen forskning og forvaltning av insekter og fisk i hav og ferskvann, arbeid med miljødatabaser, digital kartproduksjon, undervisning, bokillustrasjoner og oversettelse av faglitteratur fra engelsk.  Siden juni 2008 har jeg arbeidet i varerende stillingsprosent som avdelings-/overingeniør på Havforskningsinstituttets algelaboratorium i Flødevigen.  Oversikt over de viktigste arbeidsgivere og -oppgaver følger:

1979 - 85.  Jan M. Rød A/S.  Arbeid med sikring av last og rengjøring i skip.   Deltidsarbeid mens  jeg studerte i Oslo.

1979 - 2013.  Norges Landbrukshøgskole, Ås.  Undervisning innen zoologi, særlig insekter.

1983 - 2001.  Norsk institutt for naturforskning (NINA).  Forskjellig feltarbeid i ferskvann.

1984 - 86.  Landbruksforlaget.  Bokillustrasjoner i diverse bøker.

1987 - Gyldendal Norsk Forlag.  Oversettelse av deler av insektbok fra engelsk.

1987 - 2005.  Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder.  Forskjellige oppgaver innen  fiskeundersøkelser, forsuringsproblematikk, miljødatabaser og digital kartproduksjon.

1988 - Departementet for utviklingshjelp.  Arbeid i Mali med sprøytemidlers virkning på gresshopper.

1991 - Teknologisk Forlag.  Oversettelse av store deler av en insektbok fra engelsk.

1993 - 97.  Norsk institutt for vannforskning (NIVA).  Arbeid med insekter i kalkede og  forsurede vassdrag i Aust-Agder.

1991-95.  Hedmark distriktshøgskole, Evenstad.  Undervisning innen zoologi og relaterte metoder.

1996 - Direktoratet for naturforvaltning.  Arbeid med testing av miljødatabase, samt kurs.

1997 – 1998.  Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder.  Vikariat som førstekonsulent, med kalking som hovedarbeidsfelt.

2005 - Fylkesmannens miljøvernavdeling i Aust-Agder.  Arbeid med Vanninfo-basen i Aust-Agder.

2006 - Fylkesmannens miljøvernavdeling i Vest-Agder.  Arbeid med Vanninfo-basen i Vest-Agder.

1999 – 2008.  Havforskningsinstituttet, forskningsstasjonen Flødevigen.  Arbeid hovedsakelig med sjøaure, torsk og lakseparasitter, men også andre marine arter.

2008 – 2009.  Havforskningsinstituttet, forskningsstasjonen Flødevigen.  Vikariert i 60 % stilling som avdelingsingeniør på algelaboratoriet.

2010 – 2011.  Havforskningsinstituttet, forskningsstasjonen Flødevigen.  Engasjert i 80 % stilling som avdelingsingeniør på algelaboratoriet.

2012 -> Havforskningsinstituttet, forskningsstasjonen Flødevigen,  100 % stilling som overingeniør på algelaboratoriet.

Ellers har jeg hatt en del oppdrag i forbindelse med vassdragsregulering og veiutbygging, se litteraturoversikten.


Jan Henrik Simonsen,  litteraturoversikt

Simonsen, J.H. 1985.  En undersøkelse av buksvømmere (Hemiptera, Corixidae) i littoralsonen i seks innsjøer i Risør og Gjerstad kommuner, Aust-Agder.  Hovedfagsoppgave, Universitetet i Oslo.  71 s.

Simonsen, J. H. 1987.  Fiskeundersøkelser i Nelaug, Nidelva 1987.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 11-1988.  30 s.

Dolmen, D. og Simonsen, J.H. 1989.  Callicorixa concinna (Fieber) (Hemiptera, Corixidae) new to Norway.  Fauna norv. B 36: 141.

Matzow, D., Simonsen, J. H. og Valland, N. 1990 a.  Registrering av sjøørretvassdrag i Aust-Agder 1988 – 1989.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 5-1990.  66 s.

Simonsen, J. H. 1990 (red.) b.  Jerngruvene i Aust-Agder.  Utgitt i samarbeid med Aust-Agder Arkivet.  20 s.

Simonsen, J. H. 1993 a.  Veien fram – fra fiskebase til digitalt fiskeressurskart.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 1-1993.  21 s.

Simonsen, J. H. 1993 b.  Fisketrapp og fiskesluse i Rygenefossen.  Utgitt i samarbeid med Miljøvernavdelingen i Aust-Agder.  19 s.

Simonsen, J. H. 1993 c.  Fiskebiologiske undersøkelser i Songevassdraget, Arendal 1985-1991.  Utgitt i samarbeid med Miljøvernavdelingen i Aust-Agder.  28 s.

Simonsen, J. H. 1994 (red.).  Miljøstatus for Aust-Agder 1994.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 1-1994.  32 s.

Simonsen, J. H.  1995 a.  Nidelva. Fiskebiologiske undersøkelser 1993-94 og 1989-90. Utgitt i samarbeid med Miljøvernavdelingen i Aust-Agder.  60 s.

Simonsen, J. H.  1995 b.  Fiskeundersøkelser i Lilleelv-vassdraget 1995.  Utgitt i samarbeid med Miljøvernavdelingen i Aust-Agder.  20 s.

Simonsen, J. H.  1995 c.  Gullvederbuk i Barselvann, ved dyreparken i Kristiansand.  Utgitt i samarbeid med Miljøvernavdelingen i Aust-Agder.  5 s.

Simonsen, J. H.  1995 d.  Sørv i Lille Rosholttjenn (Jonstj.), Grimstad.  Utgitt i samarbeid med Miljøvernavdelingen i Aust-Agder.  5 s.

Knutsen, J. A., Gjøseter, J., Simonsen, J. H., Enersen, K. og Aass, A.  1996.  Næringsvalg hos sjøørret i sjø på Skagerrakkysten, undersøkelser av mageinnhold.  Fisken og havet nr. 29 – 1996.  13 s

Kaste, Ø., Håvardstun, J., Kroglund, F., Simonsen, J.H. 1997 a.  Vurdering av fiskehabitater og bunnfauna i bekker i Lillesand.  NIVA-rapport LNR 3743-97.  36 s.

Simonsen, J. H.  1997 b.  Kultiveringsplan for innlandsfisk, laks og sjøaure i Aust-Agder.  Høringsutgave 1997.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  58 s + vedlegg.

Spikkeland, I., Dolmen, D. og Simonsen, J.H. 1998.  Sigara longipalis (J. Sahlberg, 1878) (Hemiptera, Corixidae) new to Norway.  Fauna norv. B 45.  113- 114.

Kiland, H., Strøm Johansen, B., Simonsen, J. H. og Solvang, R. 1999 a.  Ny E18 Brokelandsheia – Akland.  Verknader for fugl, fisk, vassdrag, sjeldne og sårbare artar.  Sørnorsk Økosenter, Fyresdal.  Rapport.  27 s.

Simonsen, J. H.  1999 b.  Biologisk mangfold i Songeelv, Froland.  Utgitt i samarbeid med Froland kommune.  32 s + vedlegg.

Simonsen, J. H.  1999 c.  Biologisk mangfold i Åselva (Kvervebekken), Froland.  Utgitt i samarbeid med Froland kommune.  32 s + vedlegg.

Næss, T. og Simonsen, J. H.  1999 d.  Boniteringsrapport for Storelva.  .  Utgitt i samarbeid med Storelva Elveeierlag samt Laget og Songe Fiskelag.  13 s + vedlegg.

Simonsen, J. H.  1999 e.  Registrering av sjøaurebekker i Aust-Agder.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 1-1999.  181 s.

Simonsen, J. H.  2000 a. Prøvefiske i kalkede, eller vurdert kalkede områder i Aust-Agder 1999.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 1-2000.  32 s.

Simonsen, J. H.  2000 b.  Langangsvann, fiskeundersøkelser høsten 2000.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 2-2000.  23 s.

Simonsen, J. H.  2000 c.  Gullvederbuk i Ånavassdraget, Kristiansand og Lillesand kommuner.  Rapport for Kristiansand dyrepark.

Simonsen, J. H.  2000 d.  Ruakerkilen.  Rapport for Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.

Simonsen, J. H. og Matzow, D. 2000..  Regnlaue Leucaspius delineatus -  ny fiskeart i Norge. Fauna 53(3) 2000.  s 151-153.

Simonsen, J. H.  2001 a.  Registrering av jerngruver i Arendal kommune.  Revidert utgave.  Aust-Agder Arkivet 2001.  74 s

Simonsen, J. H.  2001 b.  Myklandsvatn og Mjålandsvatn (Froland), Lisleøygardsvatn og Store Stangevatn (Evje og Hornnes), fiskeundersøkelser høsten 2000. Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 1-2000.  34 s.

Simonsen, J. H.  2002 a.  Yngelundersøkelser i sjøaurebekker i Aust-Agder, 2000-2001.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 2-2002.  23 s.

Simonsen, J. H.  2002 b.  Skjerse (Froland) og Birketveitvatn (Iveland), prøvefiske høsten 2001.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 4-2002.  31 s.

Simonsen, J. H.  2002 c. Uleberg kraftverk, forundersøkelse av fisk og bunndyr. Rapport for Agder Energi. 11 s.

Olsen, E. M., Simonsen, J. H. og Knutsen, J.A.  2002.  Restaurering av utvalgte sjøaurevassdrag i Aust-Agder.  Forundersøkelse og plan for restaurering.  Fisken og havet nr. 7 – 2002.  31 s + vedlegg.

Simonsen, J. H.  2003 a  Ubergsvatn (Vegårshei), prøvefiske høsten 2001, samt resultater fra 1989,1992, 1997 og 1998.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 1-2003.  39 s.

Simonsen, J. H.  2003 b.  Haukomvatn (Birkenes) prøvefiske høsten 2001.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 2-2003.  20 s.

Simonsen, J. H.  2003 c.  Daletjern, Stoa.  Vannundersøkelser 16.11.2003.  Rapport for Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  6 s.

Simonsen, J. H.  2004 a  Ny E39 Handeland – Feda.  Prøvefiske og bunndyrundersøkelser 2004.  Rapport for Statens Vegvesen, Region Sør.  34 s.

Simonsen, J. H.  2004 b.  Prøvefiske i kalkede vann og vassdrag høsten 2003.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 1-2004.  45 s.

Simonsen, J. H.  2004 c. Yngelundersøkelser i sjøaurebekker i Aust-Agder, 2003.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 2-2004.  20 s.


Lie, A. og Simonsen, J.H. 2005.  Biologisk mangfold, Kollungtveit kraftverk, Audnedal kommune, Vest-Agder fylke.  Agder naturmuseum og botaniske hage.  19 s.

Simonsen, J. H.  2006. Undersøkelser i kalkede vann og vassdrag i Aust-Agder høsten 2004.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 2-2006.  29 s.

Simonsen, J. H.  2006. Undersøkelser i kalkede vann og vassdrag i Aust-Agder høsten 2005.  Fylkesmannen i Aust-Agder, miljøvernavdelingen.  Rapport nr. 4-2006.  18 s.

Øines, Ø., Simonsen, J.H., Knutsen, J.A.,  og Heuch, P.A. 2006.  Host preference of adult Caligus elongatus Nordmann in the laboratory and its implications for Atlantic cod aquaculture.  J. Fish Diseases 29: 167–174.

Olsen, E.M., Knutsen, H., Simonsen, J.H., Jonsson, B. og Knutsen, J.A. 2006.  Seasonal variation in marine growth of sea trout, Salmo trutta, in coastal Skagerrak.  Ecology of Freshwater Fish 15: 446–452.

Knutsen, H., Olsen, E.M., Ciannelli, L., Espeland, S.H., Knutsen, J.A., Simonsen, J.H., Skreslet, S. og Stenseth, N.C.  2007.  Egg distribution, bottom topography and small-scale cod population structure in a coastal marine system.  Mar. Ecol. Prog. Ser.. Vol.333: 249 – 255.

Lie, A. og Simonsen, J.H. 2007.  Biologisk mangfold i Lensmannsdalen, Skien kommune.  Agder naturmuseum og botaniske hage.  17 s.

Espeland, S.H., Albretsen, J., Dahle, G., Asplin, L., Olsen, T., Olsen, E.M., Simonsen, J.H. og Bodvin, T. 2010. Metode for lokalisering og verdisetting av gyteplasser i fjorder med dype terskler, åpne havbukter og sund.  Fisken og havet nr. 1 - 2010. 37 s.

Lie, A. og Simonsen, J.H. 2011.  Biologisk mangfold i Unnebergbekken, Sandefjord kommune.  Agder naturmuseum og botaniske hage.  28 s.

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)