Irja Sunde Roiha

Forsker
Telefon: 95273459
Avdeling: Fremmed- og smittestoff

Publikasjoner

Poster

2017

Roiha Irja Sunde, Tveit Guro, Jónsson Ásbjörn, Christoph Josef Backi, Erikson Ulf, Digre Hanne, Lunestad Bjørn Tore, Karlsdóttir Magnea
2017

Irja Sunde Roiha, Guro Møen Tveit, Ásbjörn Jónsson, Christoph Josef Backi, Ulf Gøran Erikson, Hanne Digre, Bjørn Tore Lunestad, Magnea Guðrún Karlsdóttir
2010

Behandling av bakterielle sjukdomar hjå larvar i marint oppdrett

Irja Sunde Roiha, Erling Otterlei, Ole Bent Samuelsen
2002

Microbial community analysis of a hydrocarbon-contaminated arctic soil from Svalbard

Synnøve Yndestad, Irja Sunde Roiha, Vigdis Torsvik, Per Johan Brandvik, Lise Øvreås
2002

Oil pollution in the Arctic and its effect on microbial diversity and ecology

Synnøve Yndestad, Irja Sunde Roiha, Lise Øvreås, Per Johan Brandvik

Vitenskapelige artikler (NVI)

2018

A comparative study of quality and safety of Atlantic cod (Gadus morhua) fillets during cold storage, as affected by different thawing methods of pre-rigor frozen headed and gutted fish

Irja Sunde Roiha, Ásbjörn Jónsson, Christoph Josef Backi, Bjørn Tore Lunestad, Magnea Karlsdóttir
Journal of the Science of Food and Agriculture 98 p. 400-409
2018

Effects of controlled thawing media temperatures on quality and safety of pre-rigor frozen Atlantic cod (Gadus morhua)

Irja Sunde Roiha, Guro Møen Tveit, Christoph Josef Backi, Ásbjörn Jónsson, Magnea Karlsdóttir, Bjørn Tore Lunestad
Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie 90 p. 138-144
2016

An Outbreak of Norovirus Infection from Shellfish Soup Due to Unforeseen Insufficient Heating During Preparation

Bjørn Tore Lunestad, Amund Måge, Irja Sunde Roiha, Mette Myrmel, Cecilie Smith Svanevik, Arne Duinker
Food and Environmnetal Virology p. 1-4
2015

Microbiological assessment along the fish production chain of the Norwegian pelagic fisheries sector - Results from a spot sampling programme

Cecilie Smith Svanevik, Irja Sunde Roiha, Arne Levsen, Bjørn Tore Lunestad
Food microbiology (Print) 51 p. 144-153
2015

Time trends in the prevalence of Escherichia coli and enterococci in bivalves harvested in Norway during 2007-2012

Bjørn Tore Lunestad, Sylvia Frantzen, Cecilie Smith Svanevik, Irja Sunde Roiha, Arne Duinker
Food Control 60 p. 289-295
2011

Evaluating bioencapsulation of florfenicol in rotifers (Brachionus plicatilis)

Irja Sunde Roiha, Erling Otterlei, Ole Bent Samuelsen
Aquaculture Research 42 p. 1110-1116
2011

Efficacy of florfenicol in the treatment of bacterial infections in halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.), larvae

Irja Sunde Roiha, Ole Bent Samuelsen, Torstein Harboe
Journal of Fish Diseases 34 p. 927-930
2010

Uptake and elimination of florfenicol in Atlantic cod (Gadus morhua) larvae delivered orally through bioencapsulation in the brine shrimp Artemia franciscana

Irja Sunde Roiha, Erling Otterlei, Amund Litlabø, Ole Bent Samuelsen
Aquaculture 310 p. 27-31
2010

Bioencapsulation of florfenicol in brine shrimp, Artemia franciscana, nauplii

Irja Sunde Roiha, Erling Otterlei, Ole Bent Samuelsen
2 p. 60-64

Rapporter og avhandlinger

2011

Bioencapsulation of florfenicol in Artemia franciscana and Brachionus plicatilis for treatment of bacterial diseases of Atlantic cod (Gadus morhua) and Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) larvae

Ole Bent Samuelsen, Irja Sunde Roiha
2009

Behandling av bakterielle sjukdomar hos fiskelarvar i marint oppdrett

Irja Sunde Roiha, Ann-Lisbeth Agnalt, Ingunn Bakketeig, Tore Haug, Jan Atle Knutsen, Ingegjerd Opstad
2005

Enrichment, isolation, and phylogenetic characterisation of hydrocarbon-degrading bacteria from oil-contaminated tundra

Irja Sunde Roiha, Lise Øvreås, Per Johan Brandvik

Faglige foredrag

2017

QualiFish - Market adapted production concepts for fresh and frozen/thawed cod

Tom Ståle Nordtvedt, Guro Møen Tveit, Maitri Thakur, Ekrem Misimi, Anita Romsdal, Irja Sunde Roiha, Jonas Torrissen
2011

Application of probiotic microbes in the larval phase of cultured marine cold water species

Roiha, Irja Sunde
2007

Managing microbial ecology in atlantic cod Gadus morhua hatcheries: pathology, therapy and prophylaxis by microbial control

Øivind Bergh, Nina Sandlund, Irja Sunde Roiha, Laila Brunvold, Ane Rebecca Engelsen, Erling Otterlei, Trond Mork Pedersen, Geir Olav Melingen, Egil Karlsbakk, Ole Bent Samuelsen
2007

Microbial Control of Live Feed Organisms in Marine Fish Hatcheries

Irja Sunde Roiha, Øivind Bergh, Ole Bent Samuelsen
2004

Cultivation of hydrocarbon-degrading bacteria isolated from tundra contaminated with oil spills

Irja Sunde Roiha, Per Johan Brandvik, Vigdis Lid Torsvik, Lise Øvreås
2003

Oil pollution in the Arctic; cultivation of hydrocarbon-degrading bacteria isolated from tundra contaminated with oil spills

Irja Sunde Roiha, Per Johan Brandvik, Vigdis Torsvik, Lise Øvreås
2002

Microbial community analysis of a hydrocarbon-contaminated arctic soil from Svalbard

Synnøve Yndestad, Irja Sunde Roiha, Vigdis Torsvik, Per Johan Brandvik, Lise Øvreås
2002

Oil pollution in the Arctic; characterisation of oil-degrading bacteria isolated from tundra contaminated with oil spills

Irja Sunde Roiha, Per Johan Brandvik, Vigdis Torsvik, Lise Øvreås
2002

Oil pollution in the Arctic; Characterisation of oil-degrading bacteria isolated from tundra contaminated with oil spills

Roiha, Irja Sunde

Eg er forskar i sjømatmikrobiologi ved seksjon for framand- og smittestoff. Arbeidet mitt inkluderer forsking knytt til kvalitetsreduserande og humanpatogene mikroorganismar i sjømat, samt kvalitetssikring av mikrobiologiske metodar og innføring av ny metodikk.

I am a scientist in seafood microbiology at the section of contaminants and biohazards. My responsibilities include research associated with the presence of quality-reducing microorganisms and human pathogens in seafood, quality assurance of microbiological methods and implementation of new methods.Arbeidsområde
Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner


Sjømatmikrobiologi, matvaresikkerheit, undervisning i laboratoriekurs, kvalitetssikring av mikrobiologiske metodar og utvikling av ny metodikk. Aktiviteten inkluderer dyrkningsbasert analyse for kvalitetsreduserende bakterier og patogen på sjømat. I tillegg til hygieneundersøkelser på fartøy og utstyr.

QualiFish:

Norsk kvitfisknæring er basert på uttak av marine re sursar som har ein utprega sesong for mogeleg aktivitet. Dette gjeld særleg for dei store torskefiskeria, der skreisesongen går føre seg om lag fire månadar årleg, med aktivitet frå midt i januar til midt i april. I denne perioden er det stor tilgang på råstoff, og ofte kapasitetsvanskar i den landbaserte industrien for mottak og prosessering. Ei stor utfordring her er at medan fiskeria er sesongstyrte, vil nasjonale og internasjonale marknadar ha jamn tilgang gjennom året på trygge torskeprodukt av kjend kvalitet. Utfordringa er, gjennom teknologiske tiltak i flåte og på landanlegg, å sikre gjevnare flyt i råvaretilgang. Dette inneber teknologi for skånsam fangsthandtering og frysing/tining under tilhøve som tek best vare på kvaliteten. I dette prosjektet bidreg Nifes med kompetanse og analysekapasitet innan sjømatmikrobiologi for dokumentasjon av korleis ny teknologi påverkar kvalitet og sjømatkvalitet.

Det overordna målet med prosjektet er å utvikle nødvendig kunnskap og fleksibel teknologi for å auke lønsemd og bærekraft i verdikjeda for torsk i Norge, samt å setje aktørane i stand til å møte krava frå marknadar om jamn tilgang på trygge torskeprodukt av høg kvalitet. I prosjektet er det NIFES sitt mål å bidra med generell sjømatmikrobiologisk kompetanse og analysekapasitet gjennom verdikjeda for torsk. Dette inneber aktivitet både på fartøy og i den landbaserte industrien.


Roiha, Irja Sunde.
Bioencapsulation of florfenicol in Artemia franciscana and Brachionus plicatilis for treatment of bacterial diseases of Atlantic cod ( Gadus morhua ) and Atlantic halibut ( Hippoglossus hippoglossus ) larvae.: University of Bergen 2011 (ISBN 978-82-308-1713-1)

Roiha, Irja Sunde; Samuelsen, Ole Bent; Harboe, Torstein.
Efficacy of florfenicol in the treatment of bacterial infections in halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.), larvae. Journal of Fish Diseases 2011; Volum 34 (12) s. 927-930

Roiha, Irja Sunde; Otterlei, Erling; Samuelsen, Ole Bent.
Evaluating bioencapsulation of florfenicol in rotifers ( Brachionus plicatilis ). Aquaculture Research 2011; Volum 42 (8) s. 1110-1116

Roiha, Irja Sunde; Otterlei, Erling; Litlabø, Amund; Samuelsen, Ole Bent.
Uptake and elimination of florfenicol in Atlantic cod ( Gadus morhua ) larvae delivered orally through bioencapsulation in the brine shrimp Artemia franciscana . Aquaculture 2010; Volum 310 (1-2) s. 27-31

Roiha, Irja Sunde; Otterlei, Erling; Samuelsen, Ole Bent.
Bioencapsulation of florfenicol in brine shrimp, Artemia franciscana , nauplii. Bioanalysis & Biomedicine 2010; Volum 2 (3) s. 60-64

Roiha, Irja Sunde.
Enrichment, isolation, and phylogenetic characterisation of hydrocarbon-degrading bacteria from oil-contaminated tundra. Bergen: Universitetet i Bergen 2005 104 s.

 • 2015


  Cecilie Smith Svanevik, Irja Sunde Roiha, Arne Levsen, Bjørn Tore Lunestad

  Microbiological assessment along the fish production chain of the Norwegian pelagic fisheries sector - Results from a spot sampling programme

  Food microbiology (Print); Volum 51. S. 144-153
  • År: 2015

  Bjørn Tore Lunestad, Sylvia Frantzen, Cecilie Smith Svanevik, Irja Sunde Roiha, Arne Duinker

  Time trends in the prevalence of Escherichia coli and enterococci in bivalves harvested in Norway during 2007-2012

  Food Control; Volum 60. S. 289-295
  • År: 2015
 • 2011


  Irja Sunde Roiha, Ole Bent Samuelsen, Torstein Harboe

  Efficacy of florfenicol in the treatment of bacterial infections in halibut, Hippoglossus hippoglossus (L.), larvae

  Journal of Fish Diseases; Volum 34.(12) S. 927-930
  • År: 2011

  Irja Sunde Roiha, Erling Otterlei, Ole Bent Samuelsen

  Evaluating bioencapsulation of florfenicol in rotifers (Brachionus plicatilis)

  Aquaculture Research; Volum 42.(8) S. 1110-1116
  • År: 2011
 • 2010


  Irja Sunde Roiha, Erling Otterlei, Amund Litlabø, Ole Bent Samuelsen

  Uptake and elimination of florfenicol in Atlantic cod (Gadus morhua) larvae delivered orally through bioencapsulation in the brine shrimp Artemia franciscana

  Aquaculture; Volum 310.(1-2) S. 27-31
  • År: 2010

  Irja Sunde Roiha, Erling Otterlei, Ole Bent Samuelsen

  Bioencapsulation of florfenicol in brine shrimp, Artemia franciscana, nauplii.

  Bioanalysis & Biomedicine; Volum 2.(3) S. 60-64
  • År: 2010
Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)