Angelico Madaro

No image
Forsker
Telefon: 94470016
Avdeling: Dyrevelferd

Curriculum Vitae

Jeg fullførte min Bachelor og Master innenfor marinbiologi på Universitetet i Italia, Ancona. I løpet av årene der studerte og lærte jeg om ulike aspekter vedrørende det marine miljøet, spesielt dyrefysiologi og -biodiversitet, interaksjonen mellom organismen og dets naturlige miljø, akvakultur og om miljøpåvirkningen som kommer av den menneskeskapte aktiviteten, inkludert akvakultur.

Da jeg tok min Doktorgrad på Havforskningsinstituttet, hvor jeg var medlem av Dyrevelferdsgruppen, hadde jeg det privilegium å få ta del i CopeWell prosjektet, et prosjekt som er finansiert av EU. Min oppgave var å studere stressreguleringen i atlantisk oppdrettslaks og å teste allostasiskonseptet (stabilitet gjennom endring) som grunnleggende regulerende prosess for å forklare variasjon i stress respons. Eksperimentet testet hvordan kronisk eksponering overfor ulike nivåer av stress, fra mildt til overbelastende, aktiverer ulike komponenter av stressaksen, og hvordan dette påvirker evnen til å håndtere ytterligere akutt stress. Vi fokuserte spesielt på hjernen til laksen.
En annen del av doktorgraden konsentrerte seg om å sammenligne stressresponsen mellom de ulike livsstadiene til laksen (parr og post smolt) og fiskens vurdering av stress etter stressbetinging.
I løpet av doktorgraden lærte jeg å benytte ulike analytiske metodologier for å studere genuttrykk (RNA rensing, cDNA Syntese, qPCR og in situ hybridisering) og hormon gjenkjenning i blod og vann (kortisol, ELISA). På forskningsstasjonen i Matre ble jeg også kjent med funksjonen og bruken av tanksystemene for å kunne sette opp og gjennomføre eksperiment på fisk.
Fra januar 2016 av, da jeg påbegynte min post-doc, har jeg deltatt i et prosjekt som er finansiert av DSM (Frankrike) som tar sikte på å undersøke den biokjemiske mekanismen som er involvert i metabolismen og avsetningen av Astaxanthin i musklene til atlantisk laks. I denne studien forsøker jeg å screene og identifisere mulige gener som kan være involvert i pigmenteringen av musklene ved å benytte både relativ genekspresjon og transkripsjonsstudier. Jeg skal også sammenligne fisk som normalt ikke har en pigmentert muskel, som for eksempel torsk, men laks for å avdekke mekanismene som er involvert i laksepigmenteringen. Nylig har jeg startet med å ultrasentrifugere lakseplasma for å isolere og studere lipoprotein som transporterer astaxanthin i fiskens blod. I tillegg har jeg lært å trekke ut pigment fra plasma og ulike vev i tillegg til å kvantifisere dem ved å benytte HPLC – High Performance Liquid Chromatography.
Undervisningserfaring: I februar 2017 holdt jeg 4 forelesninger for et masterkurs om Stressfysiologi (BI3068) på NTNU i Trondheim. Emnene dreide seg om anatomien til det limbiske system og stress aksen, kronisk stress, stressregulering og den emosjonelle hjernen.

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler (NVI)

2018

Effects of acclimation temperature on cortisol and oxygen consumption in Atlantic salmon exposed to acute stress.

Ole Folkedal Angelico Madaro, Sirvia Maiolo, Marsela Alvanopoulou and Rolf Erik. Olsen
Aquaculture 497 p. 331-335
2017

Uncontrollable chronic stress reduces growth disparities in farmed Atlantic salmon

Marco Antonio Vindas, Angelico Madaro, Thomas Fraser, Erik Höglund, Rolf Erik Olsen, Tore S Kristiansen, Øyvind Øverli
Physiology and Behavior 179 p. 246-252
2016

Coping with a changing environment: the effects of early life stress

Marco A. Vindas, Angelico Madaro, Thomas W.K. Fraser, Erik Höglund, Rolf E. Olsen, Øyvind Øverli, Tore S Kristiansen
Royal Society Open Science 3:160382
2016

A comparative study of the response to repeated chasing stress in Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr and post-smolts

Angelico Madaro, Rolf Erik Olsen, Tore S Kristiansen, Lars O.E. Ebbesson, Gert Flik, Marnix Gorissen
Comparative Biochemistry and Physiology A 192 p. 7-16
2016

Effect of predictability on the stress response to chasing in Atlantic salmon (Salmo salar L.) parr

Angelico Madaro, Anders Fernø, Tore S Kristiansen, Rolf Erik Olsen, Marnix Gorissen, Gert Flik, Jonatan Nilsson
Physiology and Behavior 153 p. 1-6
2015

Stress in Atlantic salmon: Response to unpredictable chronic stress

Angelico Madaro, Rolf Erik Olsen, Tore S Kristiansen, Lars O.E. Ebbesson, Tom Ole Nilsen, Gert Flik, Marnix Gorissen
Journal of Experimental Biology 218 p. 2538-2550

Rapporter og avhandlinger

2015

Stress regulation in farmed Atlantic salmon

Angelico Madaro, Rolf Erik Olsen

Kapitler og bøker

submitted

How fish cope with stress

Angelico Madaro, Tore Kristiansen and Michail Pavlidis
EDitors: Kristiansen, T.S., Fernö, A, Pavlidis, M., van de Vis, H. (in prep). The Welfare of Fish. Springer.

Faggrupper

Er denne profilen din? Rediger denne profilen (logg inn)